Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:453 (2009-2010)
Innlevert: 12.01.2010
Sendt: 13.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden vektlegge de lokale miljøinteressene når departementet skal ta stilling til traseen for E16 Bjørum-Skaret på nytt, og er Regjeringen positiv til et spleiselag med Bærum kommune for å få på plass en miljøvennlig E16 i bakkene opp mot Sollihøgda?

Begrunnelse

Etter oppfordring fra Samferdselsdepartementet skal Miljøverndepartementet ta opp delparsellen Bjørum-Avtjerna av E16 Bjørum-Skaret opp til ny vurdering. Bakgrunnen for Samferdselsdepartementets initiativ skal være ønsket om å vektlegge miljøinteressene tyngre. Bærum kommune har enstemmig vedtatt at miljøtraseen F1 er den beste løsningen lokalt. Denne traseen har også fått støtte i bomiljøet, transportbedriftene og de lokale miljøinteressene. Ordføreren i Bærum kommune har også uttalt at kommunen er villig til å inngå et spleiselag med staten for å få på plass en miljøvennlig trasé med best mulig framkommelighet og minst mulig stigning.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet tok 19. juni 2008 endelig stilling til trasévalget gjennom vedtak av kommunedelplanen, etter at vegvesenet, fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret hadde innsigelse til kommunens vedtak. Miljøverndepartementets vedtak ble fattet blant annet på bakgrunn av tilråding fra Samferdselsdepartementet i brev av 18. februar 2009.

29. september 2009 fikk Miljøverndepartementet en skriftlig henvendelse fra Samferdselsdepartementet med anmodning om å se på saken på nytt. Miljøverndepartementets avgjørelse er endelig, men vi vil vurdere å ta opp igjen saken dersom Samferdselsdepartementet tilrår endret vedtak i saken.

Miljøverndepartementet vil ved en eventuell gjenopptakelse behandle saken ut fra en helhetsvurdering, der miljøinteressene tillegges stor vekt. Det er Samferdselsdepartementet som har ansvar for å vurdere finansiering av tiltaket, og Miljøverndepartementet forutsetter at dette gjøres som en del av arbeidet med å vurdere gjenopptakelse av saken.