Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:485 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 26.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Svineinfluensaen rammet Norge i to runder høsten 2009. Nærmere en million nordmenn har hatt svineinfluensa. Over halvparten av befolkningen har vaksinert seg. Det er nødvendig å starte opp en ekstern evaluering av den norske pandemiberedskapen umiddelbart. Dette bør være mulig selv om det skulle komme en tredje runde med svineinfluensa i vinter. Både den nasjonale og lokale håndteringen av svineinfluensaen bør gjennomgås.
Vil statsråden starte en ekstern evaluering nå?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Utbruddet av influensa H1N1 har holdt store deler av helse-Norge i en beredskaps-situasjon i 2009 og inn i 2010. Vår evne til å informere befolkningen, skaffe til veie tilstekkelig med vaksine og vaksinere befolkningen har utfordret helsemyndighetene nasjonalt og lokalt. For meg er det en selvfølge at vår håndtering av pandemien skal evalueres grundig.

Også av hensyn til fremtidig pandemiberedskap er det viktig å evaluere håndteringen av denne pandemien, slik at vi kan lære av de erfaringer som er gjort og forbedre vår pandemiberedskap.

Det arbeides nå med et opplegg for en slik evaluering, og det tas sikte på å gjennomføre evalueringer på flere nivåer. For det første legges det opp til at alle virksomheter som har vært sentrale i håndteringen, blir bedt om å foreta en intern gjennomgang av egne erfaringer, både med hensyn til å forbedre sin egen beredskap og krisehåndtering og revisjon av den nasjonale beredskapsplanen for pandemisk influensa.

For å dra aggregert lærdom av erfaringene som er gjort nasjonalt, ønsker jeg at det gjennomføres en evaluering av den nasjonale håndteringen av pandemien, hvor en foretar en bred gjennomgang av strategier og virkemidler som informasjon, råd, kommunikasjon, vaksine og legemidler, tilrettelegging for økt kapasitet (bl.a. utstyr og personell), samt regulatoriske forhold og involverte aktører på alle nivåer. I denne sammenheng vurderes det om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal få i oppdrag å samordne en slik gjennomgang.

For å kunne vurdere nasjonale erfaringer i et bredere perspektiv er det tatt kontakt med de andre nordiske landene og noen andre land, med tanke på å få til en felles gjennomgang, hvor et sentralt tema vil være om landene gjennom pandemiforberedelsene og pandemihåndteringen har lykkes i å beskytte befolkningens helse. Jeg er forøvrig kjent med at styret i WHO denne uken har behandlet og godkjent et opplegg til evaluering av hvordan WHO har håndtert pandemien.

Departementet arbeider nå med å konkretisere opplegget for disse evalueringene, og mitt mål er at dette arbeidet skal komme i gang raskt.