Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:461 (2009-2010)
Innlevert: 13.01.2010
Sendt: 14.01.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 21.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Biler som går på elektrisitet er miljøvennlige biler. Vi blir derfor oppfordret til å kjøpe el-biler.
Hvordan kan de som investerer i el-bil være sikker på at dagens rammer for kjøp og bruk av el-biler ikke endres?

Begrunnelse

I de senere år har det blitt fremsagt løfter i forbindelse med pris på drivstoff som skal være miljøvennlig.
Det ble gitt løfter til folket når det gjaldt diesel og kjøp av dieselbiler kontra bensinbiler. Dette løftet ble misligholdt.
Så kom biodieselflausen, hvor Regjeringen gikk så høyt på banen med sine løfter om å ikke innføre biodieselavgifter, at bedrifter startet opp med produksjon. Disse bedrifter ble deretter sviktet. Biodieselavgiften ble innført av en samlet rød-grønn regjering. Altså en enstemmig rød-grønn regjering.
Det er derfor liten grunn til å tro at el-biler vil slippe unna ekstra avgifter når disse biler blir populære nok, som når det blir solgt mange nok av dem. Folk sitter med følelsen av at dersom de investerer i såkalte "miljøtiltak" når det gjelder transport, vil de om kort tid sitte igjen med skjegget i postkassa.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er to grupper av avgifter som utgjør hoveddelen av den samlede avgiftsbelastningen for biler. Det er engangsavgiften og veibruksavgiftene, dvs. avgiftene på bensin og autodiesel. Disse to gruppene av avgifter knytter seg til henholdsvis kjøp og bruk av bil. Elbiler har i dag et særskilt fritak fra engangsavgiften og blir ikke ilagt veibruksavgift, siden verken bensin eller diesel benyttes som drivstoff. I tillegg har elbiler laveste årsavgiftssats.

Engangsavgiften er i hovedsak fiskalt begrunnet, men det tas også miljø-, fordelings- og sikkerhetshensyn. I budsjettene for 2007, 2008 og 2010 har Regjeringen lagt om engangsavgiften for å ta større hensyn til miljøet. Disse endringene har medført at det i dagens engangsavgiftssystem gis svært sterke incentiver til å velge biler med lave CO2-utslipp. I 2009 ble det innført et fradrag i engangsavgiften for kjøretøy med lavere CO2-utslipp enn 120 g/km. Fra 1. januar 2010 ble dette fradraget økt til 609 kroner per g/km. Med de endringene som er gjort i det alminnelige systemet for engangsavgiften ville de elbilene som finnes på markedet i dag fått svært lav engangsavgift, selv om det særskilte fritaket for elbiler skulle blitt opphevet. Alle elbilene, med unntak av noen sportsbiler med svært høy effekt, ville fått minste oppnåelige engangsavgift på i underkant av 3 500 kroner.

Når det gjelder veibruksavgiften slo Regjeringen allerede i statsbudsjettet for 2007, med lignende gjentagelse i statsbudsjettene for 2008 og 2009, fast at alle trafikanter uavhengig av valg av drivstoff bør betale veibruksavgift. Elbiler betaler per i dag ikke veibruksavgift for kostnadene de påfører samfunnet. Elbiler betaler imidlertid avgift på elektrisiteten som benyttes for å lade batteriene. Det er usikkert hvordan avgiften på elektrisitet står i forhold til de kostnadene elbilbruk påfører samfunnet. Jeg har tidligere varslet at det ikke vil bli forslått en særskilt veibruksavgift på elbiler i denne stortingsperioden.