Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:486 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 22.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvilken fremdrift kan forventes for den planlagte utbyggingen av E6 for strekningen Tingberg - Tretten, i Øyer kommune?

Begrunnelse

Stortinget har tidligere vedtatt utbygging/utbedring av E6 for strekningen Tingberg - Tretten i Øyer kommune. Det ble da stilt i utsikt at arbeidene kunne begynne høsten 2009. imidlertid viste det seg at det for dette prosjektet var gjort betydelige feil i kalkuleringen av kostnadene, og at saken må tilbake til Stortinget for ny behandling. Arbeidene er derfor ikke iverksatt som planlagt. Det hersker nå usikkerhet om status for prosjektet, både om fremdrift og om derav følgende komplikasjoner i forhold til de tilbud som er gitt fra aktuelle entreprenører.
Forsinkelsene av dette prosjektet er til betydelig frustrasjon i lokalmiljøet og i regionen forøvrig. Jeg tillater meg derfor å be om en avklaring fra departementets side om hvor saken står og hvilken fremdrift som kan forventes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 59 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 270 (2008-2009), er det lagt til grunn en styringsramme på 880 mill. kr og kostnadsramme på 950 mill. kr for utbyggingsprosjektet E6 Øyer – Tretten.

På bakgrunn av den framdriften som er beskrevet i St.prp. nr. 59, ble hovedentreprisen for prosjektet utlyst høsten 2009. I forbindelse med Statens vegvesens vurdering av mottatte tilbud, er det avdekket feil i forbindelse med beregningen av kostnadene i prosjektet. Konsekvensen er at kostnadene vil bli vesentlig høyere enn den kostnadsrammen som tidligere er fastsatt av Stortinget.

Opprinnelig vedståelsesfrist for entreprenørenes tilbud var 15. januar 2010. Statens vegvesen har imidlertid fått aksept for forlenget vedståelsesfrist til 31. mars 2010.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å få fremmet en sak om økt kostnadsramme snarest mulig.