Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:465 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 14.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sett i lys av den stadige økende trafikken langs kysten og ikke minst det faktum at utsatte sterkninger langs kysten er svært sårbare for skipsulykker som vil kunne medføre utslipp, er det viktig å kunne benytte den kapasitet som finnes langs kysten både når det gjelder oljevernberedskapen og ikke minst også slepebåtkapasitet. I den forbindelse vil jeg vise til de mange større fiskefartøy som vil kunne være med å bidra dersom de inngår i en slik beredskap.
Hva er statsrådens syn på fiskefartøyer som slepebåter?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er opptatt av at vi må vurdere alle tiltak som kan forbedre oljevernberedskapen langs kysten. Bruk av fiskefartøy i oljevernberedskapen vil kunne være et positivt tiltak. På denne bakgrunn ba departementet i 2009 Sjøfartsdirektoratet om å starte en prosess hvor gjeldende regelverk for fiskefartøy skal gjennomgås for å se om slike fartøy kan anvendes i oljevernberedskapen. Fiskefartøys egnethet til slep vil være en av flere problemstillinger som i denne sammenheng vil bli vurdert.

Dersom fiskefartøy kan tilfredsstille de krav som må stilles sikkerhetsmessig, vil det kunne føre til en styrking av oljevernberedskapen og gi tilgang til flere fartøy. Det er likevel helt grunnleggende for oljevernberedskapen at de fartøy som skal være involvert i den, kan ivareta dette på en sikkerhets- og miljømessig forsvarlig måte.

Når det er foretatt en grundig faglig vurdering av alle forhold som knytter seg til bruk av fiskefartøy i oljevernberedskapen, vil det bli truffet en beslutning i saken.