Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:488 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 26.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): I forbindelse med behandlingen av Representantforslag nr 8:37 (2008-2009) vedtok Stortinget gjennom Innst. S.nr. 224 (2008-2009): "Stortinget ber Regjeringen sørge for at det blir etablert en finansieringsordning som ivaretar kostnadene ved palliative enheter i sykehjem."
På hvilken måte har Regjeringen fulgt opp dette vedtaket?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Representantforslag nr 8:37 (2008-2009) vedtok Stortinget gjennom Innst.S.nr.224 (2008-2009):

"Stortinget ber Regjeringen sørge for at det blir etablert en finansieringsordning som ivaretar kostnadene ved palliative enheter i sykehjem."

Det er ønskelig å få belyst i hvilken grad Regjeringen allerede har fulgt opp dette vedtaket, eventuelt hvordan det følges opp fremover. Vi vet at kostnadene ved palliative enheter i kommunen er omtrent det doble av hva det koster for en ordinær sykehjems seng. Allikevel anså Stortinget at slike enheter er så viktige, både i forhold til pasientene som behandles der, men også i forhold til kompetanseoverføring til andre kommunale enheter, at det var behov for å sørge for en fullfinansiering av disse plassene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter det jeg kan se av Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 224 (2008-2009) avgitt den 7. mai 2009 ble det vedtatt at representantforslag nr 8:37 (2008-2009) vedlegges protokollen.

Jeg viser for øvrig til at lindrende behandling er drøftet som en sentral problemstilling i en ny fremtidig kommunerolle i St. meld. nr. 47 – Samhandlingsreformen. Meldingen ligger nå som kjent til behandling i Stortinget.