Skriftlig spørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:474 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): I Hardanger er det planlagt ei ny 420 kV kraftlinje mellom Sima og Samnanger som møter sterk motstand. Denne veka er det lagt fram to rapportar som peikar på betydelege manglar i konsesjonssøknaden frå Statnett som no ligg til klagehandsaming i Olje- og energidepartementet. Det blir vist til at endra produksjon og forbruk saman med bygging av eit SVC-kompenseringsanlegg vil gjere det ulønsamt å bygge den planlagde linja.
Kva vil statsråden gjere for at det blir gjort grundigare vurderingar før det blir teke stilling til bygging av denne linja?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Olje- og energidepartementet gjennomfører nå en omfattende klagebehandling av NVEs konsesjon for 420 kV kraftledningen mellom Sima og Samnanger. Etter å ha foretatt en grundig befaring med folkemøte i Hardanger i mai i fjor, har departementet fått utredet og vurdert en rekke spørsmål som er av betydning for avgjørelsen i klagesaken.

Departementet har nylig mottatt rapporter overlevert av representanter for Den Norske Turistforening. I rapportene reises det spørsmål om grunnlaget for valg av løsning for kraftframføring til Bergenshalvøya.

Jeg tar selvsagt disse innspillene på største alvor, og det blir nå foretatt en grundig vurdering av de spørsmål som er tatt opp.

Rapportene er slik god forvaltningsskikk krever, forelagt Statnett og NVE for kommentering og vurdering. Både rapportene og Statnetts og NVEs vurderinger av disse vil være en del av beslutningsgrunnlaget når departementet nå skal foreta sluttbehandlingen av klagesaken.

Framføring av kraft i dag reiser store og vanskelige spørsmål. Slike prosjekter for grunnleggende infrastruktur i samfunnet er særlig krevende ut i fra de miljøhensyn vi må legge til grunn. Samtidig er det avgjørende for Bergensregionen at vi har tilstrekkelig kraftforsyningsberedskap til enhver tid. Da må nok nett på plass. Det er departementets oppgave å foreta en helhetlig vurdering der alle disse hensyn må avveies mot hverandre.