Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:477 (2009-2010)
Innlevert: 15.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forvaltningsreformen innført fra 1.1.2010 omfatter overføring av en stor andel av ferjene som var riksveiferjer i 2009. Fylkene trenger ikke følge riksregulativ for ferjer, ikke samordne billettsystem og heller ikke følge standard for ferjemateriell og ferjekaier. Muligheten for manglende standardisering kan gi reisende ulikt tilbud i ulike fylker og mindre fleksibilitet i bruk av ferjemateriell.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre et enhetlig ferjetilbud og fleksibel bruk av ferjer?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Et viktig mål med forvaltningsreformen er å styrke det regionale og lokale demokratiet, herunder å styrke fylkeskommunene som regional utviklingsaktør. Da er det viktig at arbeidet med eventuell standardisering over fylkesgrenser og mellom forvaltningsnivåer skjer på en slik måte at målene med reformen blir realisert.

Mitt utgangspunkt er at jeg har tillit til at lokale og regionale folkevalgte er opptatt av å finne fleksible og tjenlige løsninger, både innen eget fylke, men og over fylkesgrensene, i tråd med de reisendes behov.

I Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er det inntatt langsiktige mål knyttet til ferjesamband i offentlig vegnett om servicekrav til åpningstid, frekvens og andel biler som kommer med ønsket avgang. Dette er langsiktige nasjonale mål som forutsettes fulgt opp av ulike forvaltningsnivåer, blant annet ved vurdering av rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet igangsatte Samferdselssjefskollegiet i fylkeskommunene våren 2009 et utredningsarbeid knyttet til samordnet billettering og den nasjonale ferjedatabanken og ferjeøkonomidatabasen. Statens vegvesen er invitert til å delta i arbeidet med sikte på å drøfte og delta i vurderingen av samordning på tvers av forvaltningsnivåer.

I Ot.prp. nr. 68 (2008-2009) er det lagt opp til å vurdere behovet for nasjonale føringer om krav til ferjemateriell i fylkesvegsamband og standardisert utforming ved ombygging og anlegg av nye ferjekaier på offentlig veg. Dette er under arbeid i departementet. Departementet er i gang med å følge opp de prosesser som er beskrevet i ovennevnte proposisjon. Av respekt for formålet med forvaltningsreformen må eventuelle føringer balanseres mot hensynet til fylkeskommunenes handlefrihet.

Etter mitt syn gir Nasjonal transportplan 2010 – 2019 og de utredningene som er i gang, muligheter for å komme fram til balanserte løsninger, der hensynet til et enhetlig og sikkert ferjetilbud til de reisende kan avveies på en forsvarlig måte mot hensynet til fylkeskommunal handlefrihet.