Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:479 (2009-2010)
Innlevert: 15.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Foreligger det en konflikt mellom departementet og politiets spesialenhet om lønns- og arbeidsvilkår, vurderer statsråden det dit hen at Politienhetens oppgaver tilsier at ansatte i denne skal behandles annerledes enn andre i politietaten og i eventuelt hvorfor?

Begrunnelse

NRK Dagsrevyen meldte den 15.01.2010 at det foreligger en ny konflikt mellom politiet og departementet etter at en mye omtalt politikonflikten ble bilagt sommeren 2009. Denne gang råder det ifølge Dagsrevyens opplysninger uenighet mellom Politiets Spesialenhet og departementet om arbeidstidsbestemmmelser for ansatte i spesialenheten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spesialenheten for politisaker skal sikre at de som ønsker å anmelde ansatte i politiet eller påtalemyndigheten får en uavhengig og rettssikker behandling av anmeldelsene.

Etterforskere ansatt i Spesialenheten har i sine arbeidsavtaler stillingsbetegnelser tilsvarende som i politiet. Ny ATB-avtale for politiet ble inngått sommeren 2009. Etter at avtalen ble inngått er det reist spørsmål om hvilken betydning denne har for etterforskere ansatt i Spesialenheten. Justisdepartementet arbeider for tiden med å avklare forholdet mellom arbeidsavtaler for etterforskere i Spesialenheten og politiets nye ATB. Det foreligger etter min oppfatning, ingen konflikt mellom Spesialenheten og departementet.

Justisdepartementet er orientert om at etterforskere som er organisert i Politiets Fellesforbund har valgt å tre ut av vaktordningen i påvente av en avklaring om forholdet til ny ATB. Vaktordningen i Spesialenheten er en landsdekkende telefonvakt. Vakttelefonen er betjent hele døgnet og betjenes i denne situasjonen av ledelsen i Spesialenheten. Ledelsen i Spesialenheten har videre orientert departementet om at den daglige driften går som normalt og at det har vært foretatt utrykning ved akutte hendelser.