Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:483 (2009-2010)
Innlevert: 15.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når vil statsråden ta tak i problemstillingene knyttet til studenter som ikke har rett til sykepenger dersom de har deltidsjobb, og muligheten for å være delvis sykemeldt som student?

Begrunnelse

I Universitas 14. januar omtales problemstillingen om at studenter som har deltidsjobb risikerer å bli ekskludert fra retten til sykestipend.
Lånekassen har i dag en ordning med sykestipend, som skal gi en viss sosial sikkerhet for studenter som jobber ved siden av. Man kan motta sykestipend dersom man har blitt syk i løpet av semesteret, etter en karenstid på 14 dager.
Det er imidlertid strenge kriterier knyttet til stipendet, noe det også må være. Et noe spesielt kriterium er imidlertid at dersom man har en deltidsjobb ved siden av, og dermed rett til sykepenger fra arbeidsgiver, fratas man enhver mulighet til å motta sykestipend. Dette gjelder uavhengig av beløpet man mottar i sykepenger fra arbeidsgiver. Dette straffer i praksis dem som har en liten deltidsjobb ved siden av, men som har full studieprogresjon og dermed er avhengige av stipendet fra Lånekassen.
I en interpellasjonsdebatt om sykdom og studenter 13. januar 2009 uttalte statsråden blant annet:

”Jeg vil gjøre det jeg kan for å bedre regelverket slik at det blir en god samordning mellom Lånekassens regelverk og helse- og sosialregelverket, (...)”.

Statsråden lovet også å se på kriteriet om at man er nødt til å være 100 % studieufør for å kunne motta stipendet i samme interpellasjonsdebatt.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Ordningen med sykestipend fra Lånekassen er en del av sikkerhetsnettet som bidrar til å redusere de økonomiske konsekvensene for den enkelte av sykdom under utdanningen. Ordningen innebærer at lån blir gjort om til stipend for den perioden studenten er sykemeldt, og bidrar dermed til å oppfylle formålet med utdanningsstøtteordningen om å sikre lik rett til utdanning uavhengig av funksjonsevne.

I dagens regelverk er det en del begrensninger i retten til sykestipend. Studenten må være helt studieufør for å ha rett til stipend. Dersom studenten mottar sykepenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, kan man ikke samtidig motta sykestipend. Dette innebærer blant annet at studenter med fast deltidsjobb, som mottar sykepenger fra folketrygden, ikke samtidig kan motta sykestipend. Begrunnelsen for disse begrensningene er å unngå dobbeltdekning av offentlige ytelser til samme formål.

Som jeg pekte på i interpellasjonsdebatten i januar 2009 mener jeg det er viktig å se på samordningen mellom ytelser i Lånekassen og i folketrygden for studenter som blir syke. Nye kombinasjoner av trygdeytelser og ytelser fra Lånekassen, som en samordning av sykestipendet og sykepenger fra folketrygden vil være, krever imidlertid grundige utredninger av grenseflatene mellom de to regelverkene og av kostnadene ved å endre på dagens ordninger.

Kunnskapsdepartementet vil jobbe videre med disse problemstillingene i arbeidet med å videreutvikle støtteordningene for studenter som blir syke under utdanningen.