Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:484 (2009-2010)
Innlevert: 15.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Bø kommune i Vesterålen bosatte i fjor flyktninger i forkant av telletidspunktet som avgjør innbyggertilskuddet for 2010. Grunnet saksbehandlingstiden i statlige etater ble ikke de bosatte flyktningene registrert bosatt i folkeregisteret før etter telletidspunktet. Kommunen får derfor ikke beregnet innbygger- og nordnorgetilskudd for de bosatte flyktningene.
Vil Kommunal- og regionalministeren vurdere å be fylkesmennene vektlegge slike forhold ved tildeling av skjønnsmidler?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rammetilskuddet beregnes på grunnlag av offisielle tall, bl.a. tall fra folkeregisteret. Innbyggertilskuddet beregnes med utgangspunkt i folkeregistrerte personer per 1. juli året før budsjettåret, mens Nord-Norge- og Namdalstilskuddet beregnes med tilsvarende tall per 1. januar året før budsjettåret. For Bø kommune, som har mottatt flyktninger i mars/april 2009 og hvor disse er folkeregistrerte etter 1. juli, er det derfor innbyggertilskudd kommunen eventuelt har gått glipp av.

Etter gjeldende retningslinjer fra departementet har Fylkesmannen allerede muligheter til å tildele skjønnsmidler i slike saker. I den generelle delen av retningslinjene sies det:

”Om og eventuelt hvor mye skjønnsfordelingen mellom kommunene bør variere fra år til annet, avhenger av flere forhold. Etter departementets syn bør skjønnstilskuddet kunne brukes til å løse problemer og utfordringer av både midlertidig og mer permanent karakter. Dersom skjønnstilskuddet ytes til kommuner som har problemer av midlertidig karakter, innebærer det at også tildelingen av skjønnstilskudd bør være tilsvarende kortvarig. Dette innebærer at kommuner må være forberedt på å bli fratatt skjønnstilskuddet når det opprinnelige årsaksforholdet til at kommunen fikk skjønnsmidler ikke lenger er tilstede.”

I tillegg er det i retningslinjene et særskilt avsnitt om kommunenes utgiftsbehov der det blant annet sies:

”Det er imidlertid ikke mulig gjennom faste kriterier å fange opp alle forhold som det burde vært tatt hensyn til. I tillegg kommer at inntektssystemet må ta utgangspunkt i utviklingen slik den registreres gjennom offentlig statistikk. Ved skjønnstildelingen bør fylkesmannen derfor ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet. ”

Jeg ser derfor ikke noe behov for å foreta ytterligere presiseringer i retningslinjene til Fylkesmannen.