Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:489 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 26.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg har fått tilbakemeldinger om at pasienter og ansatte i helsetjenestene og NAV opplever det nye systemet for tilbakebetaling av reiseutgifter lite pasientvennlig og svært byråkratisk. Dette har oppstått etter at de fire regionale helseforetakene tok over ansvaret for refusjon for pasientreiser fra NAV, og opprettet Pasientreiser ANS. Skjemaet for refusjon oppleves vanskelig å fylle ut, og mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.
Hvordan vil statsråden gjøre pasientreiser mer pasientvennlig?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har gradvis overtatt ansvaret for pasientreiser fra tidligere trygdeetaten og NAV. Finansieringsansvaret for syketransport ble overført fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene i 2004. Fra 2006 overtok de regionale helseforetakene forvaltningsansvaret for direkteoppgjør for pasientreiser og utbetaling til transportør (reise med rekvisisjon). I perioden 2004-2009 har trygdeetaten/NAV utført saksbehandling for enkeltoppgjør for pasientreiser (reise uten rekvisisjon). Fra

1. januar 2010 har de regionale helseforetakene overtatt forvaltningen av enkeltoppgjør for pasientreiser fra NAV. Overtakelsen har skjedd gradvis fra 1. september 2009. Gjennom dette har de regionale helseforetakene fått det samlede ansvaret for pasientreiser. Overføringen av forvaltningsansvaret har vært forberedt i flere år, og har skjedd i et godt og tett samarbeid med NAV. De fire regionale helseforetakene etablerte i 2008 et nasjonalt prosjekt, med Helse Sør-Øst RHF som prosjekteier, for å sikre overtakelsen av forvaltningen av enkeltoppgjør for pasientreiser. Det ble etablert én nasjonal og fire regionale prosjektorganisasjoner. Brukerrepresentanter har vært representert gjennomgående i prosjektorganisasjonen, og i prosjektperioden har det vært gjennomført møter med brukerutvalg og brukerorganisasjoner.

Saksbehandling av krav om refusjon for pasientreiser i NAV foregikk ved alle kontorene. I mai 2009 ble Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS), som eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene, etablert som følge av at de regionale helseforetakene skulle overta forvaltningen av enkeltoppgjør ved pasientreiser. Pasientreiser ANS registrerer/skanner alle krav om dekning av utgifter ved pasientreiser, og refunderer utgifter til de som har rett til det. I tillegg har Pasientreiser ANS andre fellesoppgaver for alle helseforetakene. Tolv enheter for saksbehandling av kravene er opprettet rundt omkring i landet.

Overtakelsen av forvaltningsansvaret for enkeltoppgjør er i realiteten en stor forvaltningsreform med blant annet ny bruk av IKT. Omleggingen vil sikre ett kontaktpunkt for pasientreiser. Dette skal gjøre det enklere for pasienter og pårørende. Krav om refusjon kan nå sendes i posten, istedenfor å fremsettes ved personlig oppmøte på lokalt NAV-kontor. Jeg er orientert om at det er lagt et stort arbeid for å sikre tilgjengelighet og lik saksbehandling, samt et godt tilbud til brukerne. Ordningen er gjort mer tilgjengelig da informasjon og skjema distribueres til alle behandlere. I denne forbindelse viser jeg til at antall krav fremsatt i desember 2009 var vesentlig høyere enn forventet antall krav ut fra estimater fra NAV, noe som kan forklares med at ordningen er blitt mer tilgjengelig og pasienter er blitt mer klar over sine rettigheter.

Det er lagt vekt på standardisering av nasjonale løsninger også innenfor informasjonsarbeidet. Det er etablert et felles nasjonalt telefonnummer (05515) hvor pasienten blir satt til sitt lokale pasientkontor. Pasienten skal få bistand fra en ansatt med lokal kunnskap for å planlegge reisen, stille spørsmål om regelverk og få veiledning til å fylle ut reiseregningen. Telefonløsningen 05515 er satt opp slik at bruker alltid vil nå en saksbehandler selv om vedkommende ikke bruker tastevalgene. En nasjonal samordning av telefonløsningen gir også pasientreisekontorene fleksibilitet til å benytte ledig kapasitet fra andre kontorer hvis de har for lite bemanning i forhold til innkommende volum. Videre er det utarbeidet et nasjonalt informasjonsmateriell som pr november 2009 er distribuert til over 20.000 mottakere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Materiell etterbestilles av behandlere på et felles nettsted, og det er stor pågang på etterbestilling. Nettstedet www.pasientreiser.no har eksistert siden 2007, og er en informasjonskanal som er et supplement for pasienter som kan benytte internett.

Jeg er informert om at prosjekt pasientreiser har tilrettelagt for tre nivåer av støtte for brukerne. For såkalt ”selvhjelpen bruker” er det reiseregningsskjema tilgjengelig hos behandler med adressert konvolutt, informasjon om skjemaet, rettigheter og regelverk, en veiledning til reiseregningsskjemaet og et eksempel på en reiseregning. For brukere som ikke forstår eller ikke kan lese skjemaet, er det i tillegg tilbud om å ringe 05515 for hjelp til å fylle ut skjemaet, og det er en leselist på www.pasientreiser.no for svaksynte. For brukere som allikevel ikke klarer å fylle ut skjemaet kan det muligens være et alternativ å få hjelp av ledsager på reisen, pårørende eller andre omsorgspersoner. Prosjekt pasientreiser vil også vurdere å legge til rette for assistanse ved helseforetak og eventuelle andre supplerende tiltak.

Brukerrepresentanter deltok i testing av dagens reiseregningsskjema. Erfaringene fra de første månedene med ny reiseregning er at den må forbedres ytterligere. Dette er noe Pasientreiser ANS er i gang med, og en forbedret reiseregning vil bli distribuert i løpet av 2010.