Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:491 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 26.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Har norske statsborgere som er flyttet utenlands rett til tilbakebetalt moms på hjelpemidler som en ut i fra legeattest trenger og har kjøpt i Norge, og visst en har disse rettighetene, hvordan er prosedyrene for å få dette tilbake?

Begrunnelse

En norsk statsborger som er uføretrygdede og som bor i utlandet har måttet anskaffe seg høreapparat som han har betalt selv i og med han er utflyttet. Høreapparatet er kjøpt i Norge og vedkommende mener at han har rett på å få momsen tilbakebetalt. Her dreier det seg om ca 2-3 tusen kroner. Han har prøvd både med skjema samt tatt kontakt med tollen på Gardermoen. Der fikk han beskjed om at de (Avinor) hadde fått pålegg om å ikke yte service til utenlandsborgere. Det er viktig å nevne at denne personen har arbeidet og bodd i Norge i over 50 år.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiften er en generell omsetningsavgift som skal skattlegge endelig innenlands forbruk av varer og tjenester. Avgiften følger av lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Stortingets årlige vedtak om merverdiavgift.

Siden merverdiavgiften er en avgift på innenlandsk forbruk, er eksport av varer fritatt for avgiftsplikt. Et fritak innebærer at varen faktureres uten merverdiavgift, og de nærmere vilkår for dette er fastsatt i merverdiavgiftsforskriften. Når varer er omsatt i Norge, og dermed fakturert med merverdiavgift, vil imidlertid ikke dette fritaket komme til anvendelse.

Merverdiavgiftsloven gir likevel fritak for såkalt turistsalg. Fritaket innebærer at selgeren på visse vilkår kan tilbakeføre og refundere merverdiavgift ved omsetning av varer i Norge til personer bosatt i utlandet, når disse varene tas med ut av landet som reisegods. Bostedsbegrepet refererer seg til kjøpers faktiske bopel. Vedkommende må ha meldt flytting til utlandet.

I merverdiavgiftsforskriften § 6-25-2 er det gitt nærmere regler om hvordan fritaket skal dokumenteres ved omsetning til personer bosatt i andre land enn Danmark, Finland eller Sverige. Det kreves utfylling av en særskilt blankett, og denne blanketten må være påført tollmyndighetenes utførselsattest innen én måned etter at varen ble levert. Dersom gjennomføringen av fritaket skjer gjennom et privat selskap, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument fra selskapet og kopi av tilbakebetalingsblankett til kjøperen.

Som det framgår ovenfor gjelder det særskilte vilkår for at merverdiavgiften kan refunderes ved omsetning av varer i Norge til personer bosatt i utlandet. Det er skatteetaten som forestår den praktiske håndteringen av dette regelverket.