Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:492 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva har statsråden gjort og hva vil hun foreta seg for å øve påtrykk på partene for å få til et fortsatt tilbud med hurtigferje på Tau-sambandet?

Begrunnelse

Det har lenge vært arbeidet med sikte på å finne løsninger på hurtigferjedriften på Tau-sambandet etter siste anbudsrunde og overføring av ansvaret fra stat til fylkeskommune. I følge avisa Strandbuen 15. januar 2010 har forhandlingene mellom Tids Sjø og Rogaland fylkeskommune om vilkårene for en fortsatt hurtigferjedrift ikke ført fram selv om man har fått til flere avganger. Fylkeskommunen opplyser til Strandbuen at det er staten som bærer kostnadene ved at MF Stavanger legges til kai. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa lovte senest i valgkampen i august 2009 at hun ville øve påtrykk for å få til en løsning med hurtigbåt på sambandet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ferjesambandet rv 13 Stavanger – Tau var lyst ut på anbud i 2008 i en felles anbudspakke med rv 13 Lauvvik – Oanes og Rv 521 Mekjarvik – Kvitsøy. I konkurransegrunnlaget for anbudspakken ble det ikke krevd hurtigferje.

Tide Sjø AS (Tide) fikk kontrakten for ferjesambandet for perioden 1.1.2010 – 31.12.2015 fordi Tide hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Ferjesambandet Stavanger-Tau er fra 2010 trafikkert med 3 ferjer, hver ferje på 110 pbe. I forbindelse med anbudskonkurransen ble det også gitt et tilbud med M/F Stavanger som et av de tilbudte fartøyer. Dette tilbudet nådde ikke opp i konkurransen.

Fra og med 1. januar 2010 ble ansvaret for ferjesambandet Stavanger – Tau overført fra staten til Rogaland fylkeskommune (forvaltningsreformen), jf. Ot. prp. nr. 68 Lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter veglov § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen. På dette tidspunkt overtok fylkeskommunen statens privatrettslige rettigheter og forpliktelser knyttet til vegen og ferjesambandet. Samtidig ble offentlige rettigheter, konsesjoner, tillatelser mv. overført til fylkeskommunen.

Med bakgrunn i fylkestingsvedtaket i oktober om å søke å få til en avtale som inkluderte flere avganger og også bruk av M/F Stavanger, førte Rogaland fylkeskommune forhandlinger med Tide Sjø AS.

Ferja M/F Stavanger inngår ikke i noe statlig eller fylkeskommunalt ferjesamband innenfor rammetilskuddsordningen eller i anbudssamband etter 1. januar 2010.

Etter Hovedavtale om drift av riksvegsamband har Tide Sjø AS rett til å kreve at staten overtar ferjematerialet. Dersom fartøyet M/F Stavanger overtas av staten, er det staten som vil bære kostnadene ved at M/F Stavanger ligger til kai. Det er i så tilfelle en forutsetning at ferja skal selges i løpet av 2010.

Etter kontakt fra fylkeskommunen prøvde jeg å bidra til en løsning ved at staten rett før jul gav Tide Sjø AS anledning til å disponere M/F Stavanger. Betingelsene for Tide Sjø AS var at Statens vegvesen skulle dekke kapitalkostnadene inntil ferja er solgt, mens driftskostnadene skulle dekkes av bruker av ferja – Rogaland fylkeskommune - som en del av det økonomiske oppgjøret med Tide Sjø AS. Forutsetningen var at ferja skulle selges i løpet av 2010 - med seneste overtagelse av kjøper 31. desember 2010. På tross av at Tide Sjø AS ble tilbudt disponeringsrett til ferja på disse betingelsene, registrerer jeg imidlertid at Rogaland fylkeskommune i pressemelding av 13. januar 2010 har meddelt at ”når det gjelder videre bruk av hurtigferja i sambandet, har det ikke vært mulig å få til en løsning”. Det vil ikke være rett av meg å øve ytterligere påtrykk, ettersom det er Rogaland fylkeskommune som har ansvaret for ferjesambandet nå.

Jeg vil berømme det engasjementet fylkeskommunen har vist for å få til et optimalt tilbud i Tau-sambandet. Fylkeskommunen har kjøpt 4 ekstra avganger, og ferjene går nå på dagtid med avgang hver halvtime i begge retninger. Jeg er jo også selv bruker av sambandet og kan ikke unngå å registrere glede over at tilbudet i sum er det beste noensinne.