Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:494 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke planer eller utredninger er utarbeidet for flere spor gjennom Oslo for å koble sammen sporkapasitet mellom Oslo S og Lysaker?

Begrunnelse

I statsrådens svar på mitt spørsmål datert 10.12.2009 svarer statsråden at Jernbaneverket skal utrede det langsiktige behovet for å øke kapasiteten i Oslo-området i lys av framtidige transportbehov.
Mye peker i retning av at dette behovet allerede er tilstede. Det skal foreligge ønsker fra togoperatørene om mer kapasitet enn det tunnelen er i stand til å levere per i dag. Ikke bare er tunnelen gjenstand for stor sårbarhet og hyppige forsinkelser i trafikken, men den er også en begrensning for å utvikle et mer moderne togtilbud både lokalt og regionalt på Østlandet.
I følge fremskrivninger utført av Statistisk sentralbyrå står Oslo og Akershus ovenfor en kraftig befolkningsvekst, med anslagsvis en økning i folketallet på 200 000-300 000 innbyggere innen 2020-2025. Dette innebærer en befolkningsøkning på om lag 20 prosent innen 2020. Til sammenlikning er fremskrivningen i landet for øvrig på om lag 11 prosent i samme periode. Dette innebærer et betydelig økt press på samferdsel og kommunikasjoner i hovedstadsområdet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at ut fra den forventede veksten i befolkningen i Oslo-området er viktig å legge til rette for gode transportløsninger, og med hovedvekt på et utvidet og robust kollektivtilbud. Med sine fortrinn som et arealeffektivt, sikkert og miljøvennlig transportmiddel, spesielt i områder med høye transportvolum, er det naturlig at jernbanen spiller en sentral rolle.

Regjeringen har økt bevilgningene til jernbaneformål betydelig de siste årene, og Nasjonal transportplan 2010-2019 legger opp til en videre opptrapping i tiårsperioden. Et viktig grep er en fornyelse og oppgradering av strekningen Lysaker-Etterstad, inkludert Oslo S og Oslo-tunnelen, og innerstrekningene mellom Asker, Ski og Lillestrøm. Dette vil bidra til en forbedring av infrastruktur som vil kunne håndtere den betydelige trafikkmengden i dette området på en langt bedre måte enn hva standarden på dagens infrastruktur tillater. Særlig på vinterstid slik vi har opplevd den siste tiden. Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 358.

Når det nye dobbeltsporet i Vestkorridoren (Lysaker-Asker) står ferdig i 2011, vil kapasiteten øke betydelig. Den neste store utbyggingsoppgaven i dette området, vil være nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Dagens dobbeltspor på denne strekningen har en svært høy utnyttelses- grad, og den nye Follobanen vil bidra til å øke kapasiteten betydelig i området sørøst for Oslo. Sammen med den videre utbyggingen av InterCity-triangelet, vil dette være viktige tiltak for å møte den forventede befolkningsveksten.

Økt kapasitet er ikke bare et spørsmål om ny infrastruktur, men også knyttet til lengden på togene (antall vogner/togsett), avstanden mellom togene, stoppmønster, togenes oppholdstid på stasjonen m.v. Målet er å frakte flere mennesker (og mer gods) på en markedsmessig og samfunnsøkonomisk mest hensiktsmessig måte fram til bestemmelsesstedet, og dette kan håndteres med ulike kombinasjoner mellom infrastruktur og materiell. Jeg er derfor opptatt av et godt samspill mellom infrastrukturforvalter Jernbaneverket og de ulike togselskapene.

På kort og mellomlang sikt er det viktig at den økte etterspørselen etter ruteleier gjennom Oslo-tunnelen, dekkes så godt som mulig. En rekke pågående og gjennom- førte tiltak bidrar til at kapasiteten gjennom Oslo i 2012 øker fra ca. 19 til 24 tog per time per retning sammenliknet med i dag. Jernbaneverket vil vurdere ytterligere kapasitetsøkning når det er høstet erfaring med gjennomføring av de tiltak som foreslås i den kapasitetsforbedringsplanen som etaten skal utarbeide i 2010. Kapasiteten på strekningen Lysaker-Oslo S vil derfor bli økt betydelig.

Jeg vil også nevne at Jernbaneverket arbeider med en kapasitetsstudie på strekningen Drammen - Oslo S - Ski for å simulere kapasitetsmessige virkninger av ERTMS nivå 2. Studien vil blant annet gi svar på i hvilken grad innføringen av dette felleseuropeiske signalsystemet vil kunne bidra til å utnytte kapasiteten i tunnelen ytterligere.

Som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 358 vil Jernbaneverket de kommende to årene, utrede de mer langsiktige behov og tiltak for å øke kapasiteten i Oslo-området, et utredningsarbeid som blant annet vil inngå som grunnlag for etatenes og Avinors planforslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Arbeidet vil bestå av flere delutredninger som blant annet omhandler framtidig togtilbud, infrastruktur, jernbanens rolle i forhold til øvrig kollektivtransport og mulige tiltak, herunder ulike typer tunnelløsninger.

En eventuell ny tunnel gjennom Oslo vil være et omfattende og svært kostbart tiltak med store konsekvenser for det omkringliggende jernbanesystemet. På kort og mellomlang sikt er det derfor viktig å utnytte og øke kapasiteten gjennom dagens Oslo-tunnel så langt som dette er hensiktsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig.