Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:495 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): I begynnelsen av 2009 ble FNs spesielle antikorrupsjonsenhet "Procurement Task Force" lagt ned og oppgavene overført Office of Internal Oversight Services. I følge Associated Press 12. januar har dette medført at ingen korrupsjonssaker har blitt ferdig etterforsket det siste året, sammenlignet med gjennomsnittlig 150 saker per år under PTFs mandat.
Mener utenriksministeren at det er grunn til bekymring over anti-korrupsjonsarbeidet i FN?

Begrunnelse

På bakgrunn av flere store korrupsjonssaker innen FN-systemet, deriblant olje-for-mat programmet i Irak, opprettet FN en spesiell antikorrupsjonsenhet kalt Procurement Task Force i 2006. Over de tre neste årene avdekket enheten underslag og korrupsjon i kontrakter og bistand tilknyttet FN-systemet tilsvarende mer enn 1 mrd. USD. Etter at enheten ble lagt ned i begynnelsen av 2009 og ansvaret overført til OIOS har antall åpnede saker og antall saker som etterforskes falt dramatisk, til tross for at lederen av OIOS Inga-Britt Ahlenius uttalte følgende til Reuters 10. januar 2008 om FNs fredsbevarende operasjoner:

"we can say that we have found mismanagement and fraud and corruption to an extent we didn't really expect".

Dette bør synliggjøre at korrupsjonsproblematikken tilknyttet FNs virksomhet må tas på alvor.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: FNs spesielle antikorrupsjonsenhet ”Procurement Task Force” (PTF) ble i sin tid opprettet som en ad hoc spesialenhet fordi det var oppstått et etterslep av saker og skulle spesielt følge opp mistanke om korrupsjon innenfor FNs anskaffelsessystem. Det var en erkjennelse av at FNs virksomhet og spesielt FNs fredsbevarende operasjoner har vokst kraftig det siste tiåret. FN opererer i de vanskeligste områdene i verden, ofte i fravær av nødvendig infrastruktur. I slike situasjoner skal man i felt utstyre fredsoperasjoner og FNs hjelpeapparat med nødvendig materiell til enhver tid. FN er blitt en viktig aktør i mange sammenhenger hvor store kontrakter skal inngås. Det er derfor viktig å bidra til at FN har gode systemer for intern-revisjon og etterforskning. Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at FNs eksterne Revisjonspanel ”Board of Auditors” konkluderte med at ”the PTF did not find widespread corruption” i organisasjonen.

Når det gjelder representantens spørsmål med hensyn til ferdig etterforskede saker, tar artikkelen i Associated Press feil. Av de 175 sakene som ble overført fra FNs spesielle antikorrupsjonsenhet (PTF) til FNs kontor for internt tilsyn (OIOS) i 2008, var det per 11. november 2009 kun 32 saker som er åpne og under fortsatt etterforskning. Dette betyr at antall ferdige etterforskede saker det siste året er 143, noe som tilsvarer omlag det samme nivået som under FNs spesielle antikorrupsjonsenhet (PTF).

Det er enighet i Generalforsamlingen om at det permanente ansvaret for å etterforske og følge opp korrupsjonssaker i FN ligger, og bør ligge, hos OIOS. Det var derfor konsensus om ikke å videreføre FNs spesielle antikorrupsjonsenhet for anskaffelse (PTF) etter 1. januar 2009. Det ble imidlertid sikret god overføring av kunnskap og erfaring fra ”Procurement Task Force” til OIOS.

Jeg mener på dette grunnlag at det ikke er grunn til bekymring at antikorrupsjonsarbeidet er overført til OIOS. Samtidig vil jeg slå fast at dette er et felt vi følger meget nøye.

Norge har vært en av de sterkeste støttespillerne til OIOS, både når det gjelder tildeling av ressurser under FNs budsjettforhandlinger og når det gjelder å skjerme og styrke OIOS’ uavhengige mandat. Norge har også spesifikt støttet behovet for å styrke OIOS’ etterforskningsavdeling. OIOS har de siste fem årene vært ledet av en tidligere svensk riksrevisor som vi har samarbeidet nært med. OIOS har under hennes ledelse gjennomført en rekke strukturelle endringer for bedre å sette FN i stand til å avdekke og forfølge korrupsjon og mislighold. Det er nylig opprettet tre sentre (New York, Nairobi og Wien) med etterforskningskapasitet og ansvar for å følge opp mistanke om mislighold i hele FN-systemet.

Det er en stor utfordring å skulle forvalte medlemslandenes bidrag på best mulig måte. Et viktig reformtiltak som Norge har vært sterk pådriver for er behovet for et oppdatert, helhetlig IT-system i FN. Dette er i ferd med å bli implementert og vil kunne bidra til å forbedre intern-revisjonen betraktelig.

Norge vil fortsette å støtte FNs interne prosesser, ressursmessig og normativt, slik at FN blir best mulig utstyrt til å håndtere de store logistiske utfordringene organisasjonen har slik at medlemslandene får mest mulig ut av våre bidrag. Norge kanaliserer betydelige midler gjennom multilaterale organisasjoner, herunder FN, og vi stiller strenge krav til forvaltningen av og kontroll med disse midlene, for å nå fastsatte mål og unngå misligheter.

Utenriksdepartementet har styrket innsatsen for å forebygge, avdekke og forfølge økonomiske misligheter. Dette arbeidet omfatter bl.a. kontakt med multilaterale organisasjoner, herunder OIOS, for å få en bedre oversikt over hvordan organisasjonene som vi kanaliserer midler gjennom, arbeider på dette feltet. Utenriksdepartementets Sentrale kontrollenhet besøkte OIOS i november 2009 for dette formålet.

I tillegg til direkte kontakt med OIOS om arbeidet med økonomiske misligheter, vektlegges innsats for å gi klarere styringssignaler gjennom Generalforsamlingen og FNs budsjett- og administrasjonskomité (5. komité). Samarbeidet med likesinnede land og likeledes arbeidet med å bygge bro for å bidra til økt forståelse for gode kontrollrutiner i FN er meget sentralt fra norsk side.