Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:499 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 27.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Vil statsråden se nærmere på muligheten for å tilrettelegge tilskuddskriteriene for Husbanken slik at samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv, om tilrettelagte boliger, lettere kan realiseres?

Begrunnelse

Ulstein kommune har over lengre tid hatt et utmerket samarbeid med privat næringsliv for å utvikle kommunens tilbud til innbyggerne. Ordføreren gir uttrykk for at uten dette tette samarbeidet mellom kommunen og privat næringsliv ville ikke veksten og utviklingen de har hatt de siste årene vært mulig.
Ulstein kommune ønsker nå å bruke det tette samarbeidet i et nytt botilbudsprosjekt, men møter utfordringer knyttet til finansieringstilskudd fra Husbanken.
Ulstein er en liten kommune med vel 7000 innbyggere. For å kunne bygge fremtidsrettede tilbud til befolkningen har Ulstein planlagt å bygge boliger tilrettelagt for eldre, innbyggere med redusert funksjonsevne, rusproblemer eller andre grupper som har behov for kommunal bolighjelp.
Boligene er tenkt bygget i sentrum, tett knyttet til andre fasiliteter og tilbud. Boligene skal utformes på en måte som gjør ombygginger, knyttet til endrede behov mulig på kort tid.
I en liten kommune som Ulstein er evne til rask omstilling viktig for kontinuerlig å ivareta innbyggernes behov. Prosjektet vil inneholde et antall enheter som vil sikre innbyggerne et kommunalt botilbud i et langsiktig perspektiv.
Husbanken kan i dag ikke bidra med tilskudd til dette så lenge kommunen ønsker å utvikle prosjektet sammen med privat utbygger.
Kommunens ledelse sier selv at dersom dette prosjektet ikke kan realiseres i samarbeid med privat utbygger, slik de ønsker, vil prosjektet trolig skrinlegges.
Ordføreren opplyser at hele kommunestyret står bak det skisserte prosjektet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen ønsker å bidra til en utbygging av felleskapsomsorgen, der det offentlige tilbudet og de frivillige og ideelle kreftene sammen bidrar til en god omsorgstjeneste uavhengig av sosial tilhørighet og økonomisk evne. Vi ønsker ikke å privatisere eller kommersialisere grunnleggende velferdstjenester. Dette ligger også til grunn for innretningen av investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger. Det er kommunen som skal søke Husbanken om tilskudd, men tilskuddene skal også kunne videreformidles til humanitære organisasjoner og andre som tilbyr egne boligløsninger med omsorgstjenester på non-profitbasis.

Investeringstilskuddet forvaltes av Husbanken. I Husbankens retningslinjer vedrørende videretildeling sies det at tilskuddet bare kan gis til kommuner. Kommunen kan videretildele tilskuddet til frivillige organisasjoner og andre som tilbyr boligløsninger med omsorgstjenester på non-profit basis, samt at bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og anskaffes separat.

Etter min vurdering gir dette handlingsrom for å finne gode løsninger lokalt.