Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:501 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil miljøvernministeren sørge for at ulvestammen i grensetraktene i Østfold kan reduseres ved tillatelse til jakt, og vil statsråden sørge for at dette skjer raskt, samt allerede nå gir tillatelse til jakt på ett visst antall dyr?

Begrunnelse

Som mangeårig medlem av viltnemnda i Spydeberg og med tilgang til rapporter etter jakten 2009 er det tydelig at hjorteviltet i grensekommunene Rømskog, Marker, Aremark og Halden nesten er fraværende. Dette er særlig tydelig på østsiden av Glomma. Rovdyr forsyner seg av fatet. I de siste dager er det på ny fremkommet at det er ulvefamilier i grensetraktene som ikke telles med i de 3 ynglende ulvefamiliene slik rovdyrforliket legger opp til. I tillegg kommer det påstander om at dette lenge har vært kjent og at tall på antall ulver i traktene forsøkes holdes skjult. Et stort antall ulv forringer så vel friluftsliv som næringsgrunnlag. Regjeringen har varslet at den i 2010 vil ha en gjennomgang av bestandsmålene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bestandsmålet for ulv ble gjennom rovviltforliket i Stortinget våren 2004 fastsatt til 3 årlige helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Østfold fylke inngår i sin helhet i dette forvaltningsområdet. I perioden fra rovviltforliket ble inngått og frem til i dag har vi så langt ikke lykkes å nå bestandsmålet, og jeg anser det ikke som aktuelt å åpne for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet før bestandsmålet er nådd. Utenfor forvaltningsområdet er det imidlertid åpnet for lisensfelling ved flere anledninger, og senest i desember 2009 ble to ulver skutt på lisensfelling i Hedmark.

Av Soria Moria II fremgår det at Regjeringen vil foreta en ny vurdering av bestandsmålet for ulv, og at vi i den forbindelse også vil ta opp fordelingen av grenseulv med svenske myndigheter. For meg er det viktig at et nytt bestandsmål ikke svekker bestandssituasjonen for ulv, og jeg er opptatt av at Norge skal ta ansvar for å ivareta deler av den felles skandinaviske ulvestammen. Stortinget vil bli invitert til et nytt forlik om bestandsmålet for ulv innen utgangen av 2010.

Så langt i 2009 er det dokumentert en familiegruppe av ulv med tilknytning til Østfold, nærmere bestemt i det norsksvenske Dals Ed-Halden reviret. Jeg presiserer imidlertid at dette er en foreløpig oversikt. Jeg er kjent med at det er gjort sporinger i Østfold som kan innebære at ny ulv har etablert seg i området, eventuelt at familiegruppen i Dals Ed-Halden har utvidet sitt leveområde. Registreringsarbeid pågår for fullt for å få klarhet i dette.

Elg og annet vilt er naturlige byttedyr for ulv, og det forhold at mengden vilt av en jaktbar art varierer er en del av naturens dynamikk. Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. I utgangspunktet er det innenfor denne rammen vi i jaktsammenheng kan høste av naturens overskudd.