Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:502 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Mange boligkjøpere opplever at de blir sittende med ansvaret for eksisterende mangler og skader ved kjøp av bolig, uten mulighet for erstatning fra tidligere eier, eiendomsmegler eller forsikringsselskap.
Vil statsråden ta initiativ til å styrke forbrukervernet ved kjøp av bolig, for eksempel ved å foreslå endringer i avhendingsloven?

Begrunnelse

For de aller fleste er kjøp av bolig blant livets største investeringer. Lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) regulerer rettigheter og plikter ved kjøp og salg av fast eiendom. Loven er ment å gi god rettsikkerhet for partene i eiendomshandel.
Etter lovens § 3-1 første ledd har boligen en mangel om den ikke er i samsvar med de kravene som følger av kjøpekontrakten. Nesten alle brukte boliger selges imidlertid i dag ”som den er”. Dette innebærer at kjøper overtar risikoen for eventuelle feil og mangler.
I praksis oppstår det ofte uenighet mellom kjøper og selger med hensyn om feil og svakheter ved den solgte boligen er å anse som en mangel i lovens forstand eller om skadene må ses i sammenheng med gradvis slitasje, slik at vedlikeholds-/oppgraderingsbehovet er forventbart og dermed ikke kan kreves erstattet.
Ofte bistås selger av profesjonell eiendomsmegler og takstmann, og ved vist om feil og mangler får boligkjøperen ofte et forsikringsselskap som motpart.
Mange boligkjøpere opplever at de selv blir sittende med bevisbyrden og i realiteten står uten mulighet for å søke erstatning fra selger for mangler ved boligen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg viser til at det såkalte Takstlovutvalget har utredet og lagt frem forslag til et regelverk som skal sikre at det ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingslova, foreligger informasjon om relevante forhold ved boligen, jf. NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. Det fremgikk av utvalgets mandat at regelverket skal ha en

”...overordnet målsetting om å gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig, samt å begrense forbrukernes risiko og antallet tvister i forbindelse med bolighandel”.

Forslagene i utredningen har en side til sentrale regler i avhendingslova. Utredningen har vært på høring, og jeg vil på vanlig måte i lys av høringen vurdere forslagene.