Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:512 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 26.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Domstolsadministrasjonen har foreslått at det ikke skal være anledning for dommere å bruke hijab i domstolen. Dette er begrunnet i at domstolene skal anses som et uavhengig og nøytralt organ. Visepolitimesteren i Oslo mener i et oppslag i Dagbladet den 19. januar at hijabforbud vil være et yrkesforbud for en stor befolkningsgruppe.
Støtter statsråden Domstolsadministrasjonens syn i denne saken eller vil han åpne for bruk av hijab hos dommere?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Domstoladministrasjonen har på eget initiativ sendt på høring et forslag om at fagdommere og protokollførere m.fl. ikke skal kunne bruke religiøse og politiske symboler under rettsmøter. Forslaget gjelder ikke meddommere og aktører som ikke er ansatt i domstolen. Det er riktig at forslaget vil kunne få konsekvenser for blant annet muligheten til å bære hijab under rettsmøter.

Domstoladministrasjonens kompetanse til å gi regler om dette følger av domstolloven § 142, som gir Domstoladministrasjonen myndighet til å gi nærmere regler om «bruk av kapper og annet antrekk» under rettsmøter for bl.a. dommere og rettens personale for øvrig.

Domstolene er uavhengige, og Domstoladministrasjonen er et uavhengig organ som ledes av et eget styre. Domstoladministrasjonen kan ikke instrueres av Justisdepartementet. Denne ansvarsfordelingen er fastsatt av Stortinget i domstolloven.

Retningslinjer for Domstoladministrasjonens virksomhet gis normalt av Stortinget gjennom behandling av budsjettproposisjoner, I tillegg kan Kongen i statsråd treffe vedtak om virksomheten, forutsatt at Domstoladministrasjonen på forhånd gis anledning til å uttale seg før vedtaket treffes. Det framgår av lovforarbeidene at denne bestemmelsen må ses som en sikkerhetsventil som brukes kun i unntakstilfeller.

Domstoladministrasjonen skal nå i gang med å gjennomgå høringsuttalelsene for å vurdere hva de skal gjøre videre med forslaget. Av respekt for domstolenes særstilling vil jeg avvente resultatet av denne prosessen i Domstoladministrasjonen.