Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:514 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å sikre et videre tilbud i utdanning av pianostemmere i Norge?

Begrunnelse

I Aftenposten 18. januar d.å. fremgår det at Kunnskapsdepartementet 17. desember 2009 fattet et budsjetteknisk vedtak om ikke lenger å støtte det eneste tilbudet i landet i pianostemming og pianoteknikk ved Rud videregående skole. Denne linjen blir dermed nedlagt til sommeren. Ifølge artikkelen vil det etter dette kun være en blindeskole i Finland som utdanner pianostemmere i Norden.
Videre fremgår det at det "er budsjetthensyn som veier tyngst" for departementet, og ut fra det statssekretær Lisbeth Rugtvedt er sitert på i forbindelse med nevnte artikkel er det høyst uklart hva departementet vil foreta seg for å sikre at man fortsatt kan utdanne pianostemmere og -teknikere i Norge.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Rud videregående skole søkte i vår om status som landslinje for utdanningsprogram Vg2 og Vg3 pianostemming og pianoteknikk.

Pianostemming og pianoteknikk ved Rud videregående skole har i dag status som et landsdekkende tilbud. Landsdekkende tilbud finansieres av fylkeskommunene, søkere fra hele landet stilles likt ved inntak, og fylkeskommunene gjør opp seg i mellom ved utveksling av elever. Det betyr at dersom Rud videregående skole mottar elever fra andre fylker til utdanningsprogram i pianostemming og pianoteknikk, så blir Akershus fylkeskommune kompensert økonomisk av de fylkeskommunene elevene kommer fra.

Også for landslinjer stiller søkere fra hele landet likt ved inntak. Forskjellen fra et landsdekkende tilbud er at i stedet for fylkesvise oppgjør så utbetales det et statlig tilskudd til landslinjene (kapittel 225 post 60 - Tilskudd til landslinjer). Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Det betyr at for å finansiere nye landslinjeplasser så må det vedtas en økning i bevilgningene til tilskuddsordningen, med mindre nye plasser skal gå på bekostning av de landslinjene som allerede eksisterer.

Det medfører altså ikke riktighet når Aftenposten 18. januar skriver at Kunnskapsdepartementet ”17. desember fattet et budsjetteknisk vedtak om ikke lenger å støtte” tilbudet i pianostemming og pianoteknikk. Tilbudet har frem til nå vært et landsdekkende tilbud, og tilbudet har altså ikke hatt status som landslinje med statstilskudd. Tilskuddet til landslinjer er for 2010 videreført på samme nivå som i 2009. I svaret på søknaden fra Rud videregående skole ble søknaden avslått med den begrunnelse at det ikke er funnet rom innenfor Kunnskapsdepartementet budsjett for 2010 til å opprette et landslinjetilbud i pianostemming og pianoteknikk. Det er med andre ord ikke vedtatt noen form for endringer fra statens side når det gjelder finansieringen av tilbudet ved Rud videregående skole.

Når det gjelder videre oppfølging av saken, har Kunnskapsdepartementet tatt initiativ til et møte med Akershus fylkeskommune, NHO Håndverk og Norges Pianostemmer og Teknikerforening. Formålet med møtet vil være å bidra til at relevante parter kommer sammen for å drøfte alternative løsninger for utdanning av pianostemmere og pianoteknikere.