Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:515 (2009-2010)
Innlevert: 20.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom forvaltningsreformen flyttes statlige midler til vedlikehold av øvrige riksveier til landets fylker når disse veiene fra 1.1.2010 ble fylkesveier. Sammen med overføringen fulgte en 1 mrd. til ekstra vedlikehold av disse veiene.
Kan jeg be statsråden legge frem en oversikt som viser hvor mye penger pr. fylke som samlet sett følger veioverføringen, og hvor mye av dette samlede beløpet som gjennom fylkenes budsjetter for 2010 faktisk brukes til vedlikehold av tidligere øvrige riksveier?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bevilgningen til de nye samferdselsoppgavene som følge av forvaltningsreformen ble i budsjettet for 2010 fordelt med i underkant 6,7 mrd. kr over kap. 572 post 60, inklusiv styrkingen av fylkeskommunenes frie inntekter på 1 mrd. kr. Av disse midlene ble det beregnet vel 2,5 mrd. kr til drift og vedlikehold. Fordelingen fremgår i Beregnings- teknisk dokumentasjon (Grønt hefte) til Prop. 1 S (2009-2010) for Kommunal- og regionaldepartementet, men er gjengitt i tabell 1 under.

I regjeringens økonomiske opplegg i forbindelse med forvaltningsreformen er de 1 000 mill. kr som rammetilskuddet er styrket med utover rammeoverføringen fra Bevilgningen til de nye samferdselsoppgavene som følge av forvaltningsreformen ble i budsjettet for 2010 fordelt med i underkant 6,7 mrd. kr over kap. 572 post 60, inklusiv styrkingen av fylkeskommunenes frie inntekter på 1 mrd. kr. Av disse midlene ble det beregnet vel 2,5 mrd. kr til drift og vedlikehold. Fordelingen fremgår i Beregnings- teknisk dokumentasjon (Grønt hefte) til Prop. 1 S (2009-2010) for Kommunal- og regionaldepartementet, men er gjengitt i tabell 1 under.

I regjeringens økonomiske opplegg i forbindelse med forvaltningsreformen er de 1 000 mill. kr som rammetilskuddet er styrket med utover rammeoverføringen fra Samferdselsdepartementets budsjett fordelt som investeringsmidler etter kriterier beskrevet i Grønt hefte. Fylkeskommunene står imidlertid fritt til å disponere midlene ut fra egne behov.

I følge tall Samferdselsdepartementet har mottatt fra Vegdirektoratet ble det i 2009 budsjettert med 1,9 mrd. kr til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Summen inkluderer ikke Oslo kommune. Statens vegvesen innehar ikke informasjon om budsjett-tall fra 2009 eller 2010 for Oslo kommune ettersom Oslo kommune etter vegloven ikke er omfattet av den felles vegadministrasjonen på regionalt nivå.Tabell 1 – Forvaltningsreformen - fylkesfordeling av midler til drift og vedlikehold

Fylke Forvaltningsreformen - fylkesfordeling av midler til drift og vedlikehold – Prop. 1 S (2009-2010)

(1000 2010-kr)

01 Østfold 116 789

02 Akershus 162 967

03 Oslo 35 592

04 Hedmark 128 091

05 Oppland 111 138

06 Buskerud 111 138

07 Vestfold 106 428

08 Telemark 110 196

09 Aust-Agder 69 696

10 Vest-Agder 96 068

11 Rogaland 122 440

12 Hordaland 252 442

14 Sogn og Fjordane 135 625

15 Møre og Romsdal 205 350

16 Sør-Trøndelag 145 072

17 Nord-Trøndelag 141 305

18 Nordland 216 652

19 Troms 166 735

20 Finnmark 108 312Hele landet 2 542 036I fylkeskommunenes budsjett for 2010 er det ikke mulig å skille mellom nytt fylkes- vegnett (tidligere øvrige riksveger) og gammelt fylkesvegnett. I fylkeskommunenes budsjetter for 2010 er det til sammen satt av 4,6 mrd. kr til drift og vedlikehold, jf. tabell 2 under.

Det må imidlertid tas et forbehold om usikkerhet knyttet til hvordan merverdiavgiften er håndtert i tallene.

Fylke Fylkeskommunale midler til drift og vedlikehold budsjett 2010 – mill. 2010 kr01 Østfold 188

02 Akershus 333

04 Hedmark 236

05 Oppland 257

06 Buskerud 252

07 Vestfold 214

08 Telemark 166

09 Aust-Agder 125

10 Vest-Agder 192

11 Rogaland 232

12 Hordaland 386

14 Sogn og Fjordane 284

15 Møre og Romsdal 393

16 Sør-Trøndelag 273

17 Nord-Trøndelag 249

18 Nordland 390

19 Troms 305

20 Finnmark 164

Sum 4 639

Tabell 2 – Fylkeskommunenes budsjett 2010 - bevilgninger til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.