Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:537 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 01.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til en internasjonal avtale som sikrer adopsjon av barn som i spesielle omstendigheter ved katastrofer står uten slektninger og omsorgspersoner?

Begrunnelse

Mange barn mister foreldre og omsorgspersoner ved katastrofer. Senest ved jordskjelvet på Haiti, kunne vi se mange hjerteskjærende scener. Barn som allerede er plassert på barnehjem får ofte enda dårligere levekår når slike hendelser inntreffer. Ingenting tyder på at det vil bli færre naturkatastrofer i årene som kommer. Samtidig står mange i kø godkjent som adopsjonsforeldre. En internasjonal avtale som sikret disse barna samtidig som det var mulig å vurdere adopsjon ville kunne avhjelpe.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Naturkatastrofer som jordskjelvet på Haiti har ufattelige konsekvenser for dem som er rammet. Barna befinner seg i en særlig sårbar situasjon. De kan i tillegg til å ha mangel på mat og omsorg stå i fare for å bli utsatt for kidnapping, bortføring og menneskehandel ved å bli fremstilt som foreldreløse og som barn uten nære omsorgspersoner.

FNs barnekonvensjon og Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner sikrer at adopsjon skjer med respekt for barnets grunnleggende rettigheter. Et viktig formål er nettopp å hindre at det forekommer bortføring av og handel med barn. Et annet formål med Haagkonvensjonen er å etablere et system for samarbeid mellom landene for å sikre at slike garantier blir respektert.

FNs Høykommissær for flyktninger advarer mot å legge opp til adopsjon av barn i kjølvannet av en krisesituasjon. Sekretariatet for Haagkonferansen for internasjonal privatrett har også i forbindelse med katastrofen på Haiti gitt klart uttrykk for hvor viktig det er ikke å koble behovet for nødhjelp med internasjonal adopsjon i en slik krisesituasjon. Det understrekes at man ikke kan se bort fra de grunnleggene prinsippene nedfelt i FNs barnekonvensjon og i Haagkonvensjonen, selv i den vanskelige situasjonen som har oppstått i Haiti etter jordskjelvet.

Jeg har fått opplyst at også UNICEF og Redd Barna advarer mot adopsjon av barn slik situasjonen nå er på Haiti. De to organisasjonene står sammen om å koordinere beskyttelse av barn under denne katastrofen. Det viktigste akkurat nå er å få hjulpet barna der de er, og det må gis prioritet til gjenforening av barn og foreldre eller andre nære familiemedlemmer eller omsorgspersoner på Haiti. UNICEF og Redd Barna arbeider med å opprette trygge omgivelser for barn og mødre, tilrettelegger nødvendig medisinsk hjelp og tilsyn, skaffer tilgang på vann og mat, registrerer barn og er i gang med å spore opp foreldre eller andre gjenlevende familiemedlemmer.

I lys av dette mener jeg det ikke kan tas forhastede beslutninger om adopsjonsformidling av barn fra Haiti før situasjonen er mer avklart og landets myndigheter har muligheter og kapasitet til å arbeide med adopsjon i samsvar med internasjonale standarder for hvordan adopsjonssamarbeidet mellom to land skal foregå.