Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:516 (2009-2010)
Innlevert: 20.01.2010
Sendt: 21.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Kulturministeren har fått brev fra Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune og styret i Sildajazzen som reaksjon på festivalutvalgets bevilgninger de siste årene og med ønske om endring i forbindelse med sammensetningen av et nytt utvalg.
Kan kulturministeren oppgi kriteriene for støtte fra festivalutvalget, og ser statsråden muligheten for at utvalget har brutt kriteriene ved åpenbart å forskjellsbehandle likeverdige arrangører av jazzfestivaler i Norge?

Begrunnelse

I en årrekke har Sildajazz mottatt støtte fra Norske kulturråd – de 2 siste årene inklusive 2010 med beskjedne 200.000,- pr. år. Andre større jazzfestivaler mottar hvert år betydelige større ytelser (i snitt en million). Festivalledelsen tok saken opp i møte med kulturrådets direktør for noen år siden. Der møtte Sildajazz forståelse for skjevfordelingen, men direktøren kan selvfølgelig ikke blande seg inn i festivalutvalgets disposisjoner. De påfølgende år forble bevilningstakten den samme hva Sildajazzen angår.
Nok en gang ser vi at avstanden opp til de øvrige jazzfestivalene er formidabel. Gode år med oppbygging av fond, har gjort det mulig å utvikle en jazzfestival på et meget høyt musikalsk nivå. Nå har man lagt bak seg flere år med store underskudd og med bakgrunn i kulturrådets siste bevilgning, vurderer styret å bygge ned Sildajazz i 2010. Dette betyr redusert antall konserter, betydelig færre oppdrag til norske musikere, ingen bestillingsverk eller bestillingskonserter.
Etter mange år med en bevisst satsing på å bygge opp jazz - og musikkinteressen hos et stort publikum på vestlandet, står man nå i fare for å måtte gå tilbake til der det hele begynte.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Tilskuddsordningen for musikkfestivaler har som formål å bidra til å opprettholde og videreutvikle festivaler på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå. Ved Stortingets bevilgningsvedtak vedrørende kap. 323 Musikkformål post 55 Norsk kulturråd ble det avsatt 29,5 millioner kroner for 2009 og 30,5 millioner kroner for 2010 til ordningen. For 2010 kom det inn 172 søknader hvorav 103 fikk innvilget tilskudd. Av disse fikk 66 festivaler kr. 200 000 eller mindre. Av totalt 17 jazzfestivaler fikk 7 innvilget kr. 200 000 eller mindre.

Regelverket som styrer denne tilskuddsordningen er forskrift 29. januar 1999 nr. 187 om tilskudd fra Norsk kulturfond og retningslinjer som er å finne på Kulturrådets veiledningsside på Internett. Forskriften inneholder i all hovedsak saksbehandlingsregler, mens retningslinjene inneholder kriterier for tildelingen.

I retningslinjene heter det:

”Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. I fordelingen av midler prioriterer Kulturrådet festivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, og som har et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet.

Festivalene vurderes ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan vise frem. En rekke faktorer og kriterier har samlet sett ligget til grunn for tildelingen:

- festivalenes egenart som arena for et konsertprogram med en kunstnerisk profil

- formidlingsevne og publikumsoppslutning

- vilje til kunstnerisk nytenkning og til å gi de respektive sjangeruttrykkene utviklingsmuligheter

- festivalene som tradisjonsbærere

- festivalorganisasjonens soliditet, effektivitet, stabilitet og profesjonalitet

- festivalens betydning/forankring i egen region og geografiske beliggenhet

- tilskudd til festivalen fra fylke og kommune

- festivalens mulighet for egentinntjening.”

Jeg vil oppfordre Sildajazz til å ta kontakt med Kulturrådet for nærmere informasjon om retningslinjene og fordelingen av festivalmidlene.

Festivalutvalget innstiller overfor Kulturrådet som fatter vedtak om tildeling. Vedtakene, herunder tilskuddenes størrelse, er basert på et kunstnerisk skjønn. Dette skjønnet utøver rådet uavhengig av og på ”armlengdes avstand” fra politiske myndigheter, noe som understrekes av forskrift 20. november 1987 nr. 924 som bestemmer at det ikke er adgang til å klage til departementet over Kulturrådets faglige kunstneriske skjønn. ”Armlengdes avstand” – prinsippet er et av de grunnleggende prinsippene for tilskuddsforvaltningen i kunstsektoren.

Hvis man mener det er begått feil ved tildelingen, kan man klage hvis feilen refererer til saksbehandlingen eller rettsanvendelsen. I så fall må man følge reglene for klage i forvaltningsloven.