Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:517 (2009-2010)
Innlevert: 20.01.2010
Sendt: 21.01.2010
Besvart: 29.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Fra og med høsten 2008 har det vært anledning for alle fylker å etablere ordning med praksisbrev som alternativ til fagbrev gjennom tradisjonell yrkesfaglig utdanning og fagbrev. Imidlertid er det uklart hvorvidt ordningen skal kunne gjøres søkbar for alle elever eller om den bare skal være tilgjengelig for de som av fylkeskommunene blir vurdert å være kandidater.
Hvilken praksis mener statsråden det er og bør være hjemmel for?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Forsøk med praksisbrev ble satt i gang som en oppfølging av Soria Moria-erklæringen og St.meld. nr. 16 (2006–2007) i samarbeid med partene i arbeidslivet. Praksisbrevet innebærer at eleven etter to år kan oppnå en godkjent kompetanse som også kan brukes som grunnlag for videre opplæring til fagbrev. Forsøket startet i 2007 og omfattet da tre fylkeskommuner og tre lærefag. I 2008 ble alle fylkeskommunene invitert til å bli med på ordningen og det er utarbeidet forsøkslæreplaner for 16 forskjellige lærefag.

Forsøk med praksisbrev praktiseres i dag som en del av lærekandidatordningen. Praksisbrevmetoden innebærer at opplæringen foregår i lærebedrift allerede det første opplæringsåret. For mange ungdommer som mangler motivasjon for videre skolegang, vil muligheten til å gjennomføre et kortere løp med avsluttet kompetanse bidra til at de ikke avbryter opplæringen tidlig i løpet. Helt sentralt er det likevel at opplæringen gir mulighet til å ta fullt fagbrev uten forsinkelser. Rapportering fra fylkeskommunene som deltar i forsøket viser at de fleste kandidatene fortsetter til fullt fagbrev. Det bekrefter at det er behov for et mer praksisorientert alternativ i videregående opplæring.

I St.meld. nr. 44 (2008-2009) står det at departementet vil etablere praksisveien som et ordinært, men ikke søkbart, løp mot full fagutdanning. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å følge den videre implementeringen av praksisbrevet og inkludere erfaringer fra forsøket i vurderingen av hvordan ordningen skal reguleres. På bakgrunn av evaluering av utprøvingen og direktoratets arbeid vil jeg ta endelig stilling til den videre utviklingen av praksisbrevet og til hvordan denne ordningen skal praktiseres fremover.