Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:520 (2009-2010)
Innlevert: 21.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Samferdselsministeren har uttalt at situasjonen for togpendlerne rundt Oslo fram til 2012 vil oppleve å få et dårligere togtilbud før det vil bedre seg. Til tross for dette har NSB sagt opp avtalen med TimeExpressen i Indre Østfold. En avtale som gjorde at togpendlerne med månedskort hos NSB inntil 01.01.2010 også kunne bruke månedskortet hos TimeExpressen.
Hva vil statsråden gjøre?

Begrunnelse

Med bakgrunn i statsrådens uttalelse og Regjeringens ønske om økt bruk av kollektivreiser opplever pendlerne at dagens situasjon er vanskelig og uforutsigbar. Begrunnelsen for at NSB avsluttet avtalen med TimeExpressen i Indre Østfold var at avtalen ikke lønte seg for NSB. Dette oppleves som merkelig siden NSB eier TimeExpressen. På en måte er denne beslutningen symptomatisk for situasjonen i NSB. I en situasjon der en skulle tro at det var i NSB sin interesse å gjøre alt som sto i deres makt for å gi de reisende et bedre tilbud, klarer dessverre ikke NSB engang å samarbeide med seg selv.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Siden representanten Hjemdal i sitt spørsmål viser til uttalelser jeg har kommet med i forbindelse med de siste ukers problemer innenfor jernbanen, vil jeg innledningsvis få presisere enkelte forhold.

Regjeringen har økt bevilgningene til jernbaneformål betydelig de siste årene, og Nasjonal transportplan 2010-2019 legger opp til en videre opptrapping i tiårsperioden. Et viktig grep er det såkalte Oslo-prosjektet, en fornyelse og oppgradering av strekningen Lysaker-Etterstad, inkludert Oslo S og Oslo-tunnelen, og innerstrekningene mellom Asker, Ski og Lillestrøm. Dette er tiltak som er prioritert i første del av planperioden og som gradvis vil bidra til en forbedring av infrastruktur, slik at denne vil kunne håndtere den betydelige trafikkmengden i dette området på en langt bedre måte enn hva standarden på dagens infrastruktur tillater. Infrastrukturen er imidlertid sårbar, og jeg kan i tiden fremover ikke garantere at det ikke vil forekomme enkelthendelser eller perioder hvor svikt i infrastrukturen vil kunne føre til betydelige forsinkelser og innstillinger. Det er også slik at de omfattende arbeidene som er nødvendige å gjennomføre, i seg selv vil kunne medføre svekket driftsstabilitet. Vi ser derfor at den årsakskoden knyttet til forsinkelsestimer som øker mest, er i forbindelse med arbeid på linjen. Det er i den forbindelse både jeg og jernbanedirektøren har uttalt at det i perioder kan bli verre før det blir bedre. Det er imidlertid å forvente at de forbedringer som gradvis vil komme som følge av det økte vedlikeholds- og fornyelsesarbeidet, i stadig større grad vil overstige de ulemper som følger med disse arbeidene.

Når det gjelder billettsamarbeidet mellom NSB Persontog og Nettbuss på strekningen Mysen-Oslo, kan jeg opplyse om at Samferdselsdepartementet er i dialog med NSB, men saken er ikke endelig avklart.