Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:523 (2009-2010)
Innlevert: 21.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Funksjonshemmede som søker økonomisk støtte til arbeids- og utdanningsreiser får nå beskjed fra NAV om at midlene for 2010 allerede er brukt opp.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ordningen kommer brukerne til gode også i 2010?

Begrunnelse

Ordningen med støtte til arbeids- og studiereiser for funksjonshemmede er et viktig tiltak for å sikre funksjonshemmede muligheten til et aktivt yrkesliv. Det kommer nå meldinger om at ingen nye søkere kan motta støtte fra denne ordningen da det ikke lenger finnes midler tilgjengelig. Til tross for at søkerne fyller de meget strenge kriteriene, kan NAV ikke innvilge støtte. Flere som nylig har fått jobb, må nå takke nei til jobben og flere står i fare for å måtte slutte i den jobben de allerede. Det er svært kritikkverdig at staten ikke er i stand til å utbetale den forventede støtten. For funksjonshemmede som er motivert til å jobbe, oppleves statens manglende evne til å stille opp med disse tross alt beskjedne midlene som en stor belastning. Det er viktig at statsråden nå sørger for at midler kommer på plass, slik at ordningen kan fungere etter hensikten.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Med utgangspunkt i en rekke føringer som ble lagt i St.prp. nr. 84 (2000-2001), ble forsøk med arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt

funksjonsevne startet opp i august 2001 som et landsomfattende rammestyrt forsøksprosjekt mellom daværende Sosial- og helsedepartementet og Samferdselsdepartementet. Forsøket baserte seg på utprøving av to modeller. I om lag halvparten av fylkene ble forsøket knyttet opp mot trygdeetaten. I de øvrige fylkene, med unntak av Oslo og Trondheim, ble forsøket lagt til den fylkeskommunale transporttjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TT- ordningen). Fra og med budsjettåret 2008 ble ordningen i sin helhet lagt til Arbeids- og velferdsetaten (kap. 605, post 01).

Formålet med forsøket var å utprøve ordninger for å gi personer med funksjonsnedsettelser, som ikke kan benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler og som ikke inngår i gruppene som i dag får løst sitt transportbehov med offentlig støtte, en mulighet til å komme seg i arbeid.

Gruppen som får offentlig støtte til transportløsninger, herunder til og fra arbeid utgjøres av 2 700 personer som får stønad til trygdebil og vel 47 000 personer som får grunnstønad til transportformål.

Etter oppstarten av forsøket lå antall brukere i ordningen lenge i underkant av 250 brukere. På slutten av 2008 begynte antallet deltakere å stige og hadde ved årsskiftet 2009/2010 steget til 400. I løpet av 2009 oppsto et merbehov til ordningen pga. økt tilstrømming, noe som førte til at det ikke var midler til å innvilge alle nye søknader, samt midler til å dekke noen av de allerede innvilgede søknadene. For å løse den bevilgningsmessig siden, bevilget Stortinget i forbindelse med behandlingen av omgrupperingsproposisjonen høsten 2009, 7 mill. kroner ekstra til denne ordningen. I statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt avsatt totalt 18,6 mill. kr. til ordningen.

Jeg ser behovet for å avklare forsøksordningens status og innretting, og vil be Arbeids- og velferdsdirektoratet foreta en bred gjennomgang av ordningen. En slik gjennomgang reflekterer også behovet for å se ordningen med arbeids- og utdanningsreiser i sammenheng med de øvrige virkemidlene for å styrke tilknytningen til arbeid og utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne, herunder andre transportordninger som stilles til rådighet. Jeg mener det nå er viktig å avvente den forestående gjennomgangen. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte om saken i løpet av 2010.