Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:540 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): For ca. 4 år siden vedtok Stortinget Bergensprogrammet som inneholder 2 hovedprosjekter - Ringveg Vest og Bybane - begge finansiert i hovedsak med bompenger. Hensikten med begge prosjektene er å dekke nåværende og fremtidig transportbehov i Bergen/Bergensregionen.
Kan samferdselsministeren fremskaffe oppdatert informasjonsgrunnlag for dagens transportbehov og prognoser for fremtidig transportbehov sammenlignet med transportforutsetninger som ligger til grunn for bygging av de to prosjektene Ringveg Vest og Bybane?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det pågår for tiden arbeid med sikte på en stortingsproposisjon om videreføring av Bergensprogrammet. I den forbindelse er det foretatt en kvalitetssikring av trafikkgrunnlag, finansieringsramme og prioritering, med Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som oppdragsgivere. Konsulenten mener Statens vegvesens forslag til trafikkvekst på 1 pst. framstår som rimelig i lys av trafikkmodeller, empiri fra bomring og erfart befolkningsvekst i området.

For nærmere informasjon viser jeg til rapporten fra Dovre Group AS og Transportøkonomisk institutt som er lagt ut på Samferdselsdepartementets nettside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/Kvalitetssikring---utvidelse-av-Bergensprogrammet.html?id=592084