Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:524 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Er statsråden kjent med forholdene og kan si seg fornøyd med den service kommunene yter, eller vil statsråden sette i verk tiltak for å bedre den?

Begrunnelse

I Aftenposten 21.januar kommer det frem at det er store forskjeller på service mellom kommunene og flere mangler. Artikkelen viser til en serviceundersøkelse utført av Forbrukerrådet.
Det trekkes blant annet frem et eksempel der det kommer frem at bare én av tre kommuner svarer på henvendelser de får. Videre sies det at det begås flere lovbrudd og at det er tildels betydelige forskjeller på prising av kommunale tjenester som byggesaksgebyrer og vann- og kloakkavgifter.
150 kommuner har vært med i Forbrukerrådets undersøkelse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Forbrukerrådet har gjennomført en stor og grundig undersøkelse om blant annet servicen i norske kommuner.

Kommunene skal svare på henvendelser de får fra publikum. Kommunene skal følge de bestemmelsene som er i forvaltningsloven. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal kommunene snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

Ved fastsettelsen av kommunale gebyrer er det administrasjonssjefen som skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Dersom kommunestyret er i ferd med å fatte vedtak som innebærer brudd med gjeldende regelverk, så skal administrasjonssjefen gjøre kommunestyret oppmerksom på dette. Kommuneloven åpner for at tre eller flere kommunestyremedlemmer kan klage inn en avgjørelse for fylkesmannen. Fylkesmannen kan på eget tiltak ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. Fylkesmannen kan oppheve avgjørelsen dersom den er ulovlig.

Det er prisforskjeller på gebyrer for eksempel innenfor tekniske tjenester og det har sammenheng med at kommunene har ulike kostnader og at noen kommuner ikke tar fullt betalt for tjenestene. For en rekke tjenester har ikke kommunene anledning til å ta inn mer i inntekter enn det kommunene har i kostnader. Kommunene har ikke anledning til å ta gebyr for klagebehandling i byggesaker. De kommunene som praktiserer dette i dag, må avvikle denne praksisen umiddelbart. Jeg vil sørge for at kommunene blir gjort oppmerksomme på dette.

Jeg mener at regelverket vi har i dag i stor grad er tilstrekkelig og ser ikke grunn for å foreslå store endringer i det. Undersøkelsen fra Forbrukerrådet og den store innbyggerundersøkelsen som Regjeringen la fram 14. januar, gir kommunene anledning til å ta tak i de forbedringsområdene som kommer fram i disse undersøkelsene.