Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:527 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 05.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I en konjunkturrapport for 2010 kommer Norsk industri med alvorlig kritikk av anslagene for petroleumsinvesteringene og for investeringer i kraftforsyningen. Det hevdes at anslagene er feil, medfører feil politikk og at SSB og Norges Bank omgående må gå nærmere inn i realitetene i anslagene.
Hvilket initiativ vil næringsministeren ta for å gjenopprette tilliten fra sentrale deler av norsk næringsliv, når det gjelder å kunne stole på det tallmessige beslutningsunderlaget for den politikk som føres?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Både Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet utarbeider anslag for framtidig økonomisk utvikling. Statistisk sentralbyrås anslag oppdateres fire ganger i året og publiseres neste gang 18. februar. Norges Banks anslag oppdateres tre ganger i året og publiseres neste gang 24. mars.

Finansdepartementet utarbeider anslag for den økonomiske utviklingen i nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, herunder anslag for petroleumsinvesteringene og investeringer innen kraftforsyning. Usikkerheten knyttet til anslag for den økonomiske utviklingen er erfaringsmessig stor. Det er flere grunner til det. Statistikk og annen informasjon om den økonomiske situasjonen blir først tilgjengelig med et tidsetterslep. Når prognosene utarbeides, er informasjonen om den aktuelle økonomiske situasjonen dermed ufullstendig. Økonomiens virkemåte er heller ikke kjent med full sikkerhet, samtidig som den kan endres over tid, og etter at prognosen er utformet kan det inntreffe hendelser som var vanskelige å forutse på prognosetidspunktet. Den nylige finanskrisen er et eksempel på dette.

Utviklingen i bruttoinvesteringer i næringslivet varierer vanligvis mye over konjunktursykelen, og variasjonene er spesielt store for investeringene i petroleumsvirksomheten. For 20-årsperioden 1989-2008 sett under ett økte investeringene i petroleumsvirksomheten med 4½ pst. i gjennomsnitt per år. De årlige vekstratene varierte fra en nedgang på nærmere 23 pst. (i 2000) til en oppgang på om lag 31 pst. (i 1991). Til sammenlikning var den gjennomsnittlige veksten i aktiviteten i fastlandsøkonomien knapt 3 pst., med en variasjon på mellom -1½ pst. (i 1989) og +5½ pst. (i 2007). Usikkerheten knyttet til de makroøkonomiske framskrivingene er nærmere omtalt i nasjonalbudsjettdokumentene.