Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:538 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte sikrer man at barnehageansatte som har utenlandsk statsborgerskap og som ikke har oppholdt seg i Norge over lengre tid, har tilfredsstillende vandel?

Begrunnelse

Det er som kjent et betydelig underskudd på kvalifisert personale til barnehager. Dette har gjort at barnehager, særlig i Oslo, nå begynner å bli attraktive arbeidsplasser for utenlandske statsborgere.
Det stilles krav om politiattest for alle ansatte i barnehager, men det er uklart på hvilken måte man sikrer at barnehageansatte som har utenlandsk statsborgerskap og som ikke har oppholdt seg i Norge over lengre tid innehar tilfredsstillende vandel i forhold til de kravene som gjelder.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Barnehagen er en viktig del av barns oppvekstmiljø, og barnehagepersonalet opparbeider et nært tillitsforhold til barna. Barn har små muligheter, både fysisk og mentalt, til å forsvare seg mot overgrep fra voksne. Misbruk av tillitsforholdet må forhindres. Et virkemiddel for å oppnå dette, er å stille bestemte krav om kvalifikasjoner og referanser til barnehagepersonale med krav om politiattest.

På denne bakgrunn stiller barnehageloven krav om at alle som skal arbeide i barnehage må legge fram politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer med slike anmerkninger på politiattesten er utelukket fra arbeid i barnehage. Nærmere regler om politiattest følger av strafferegistreringsloven, og det er tale om norsk politiattest med opplysninger fra det norske reaksjonsregisteret. Regelen gjelder både i ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager, og overfor alle typer av ansatte i barnehagen. Kommunen kan etter en vurdering krevet at også andre som oppholder seg regelmessig i barnehagen uten at de arbeider der, skal legge fram politiattest. Kravet gjelder uansett statsborgerskap. Tilsvarende politiattest skal fremlegges av studentene som tas opp til førskolelærerutdanningen.

Personer med pedagogisk kompetanse fra utlandet kan søke om å få godkjent sine yrkeskvalifikasjoner, slik at de blir kvalifisert til å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i norsk barnehage. Dette følger av et EU-direktiv, som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift. Søknad om slik godkjenning skal inneholde bevis for at søkeren ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn fra tiden før søkeren kom til Norge. Beviset skal være utstedt av kompetent myndighet i vedkommende stat, og skal ikke være eldre enn tre måneder. Dersom vedkommende stat ikke utsteder slike bevis, eller andre forhold gjør det umulig å skaffe bevis fra statens myndigheter, følger det av forskriften at beviset kan erstattes av en attest som dokumenterer at søkeren har avgitt en forsikring ”på ære og samvittighet” til den aktuelle myndighet i sitt hjemland. Aktuell myndighet kan her være retts- eller forvaltningsmyndighet eller bransjeorgan.

For det ufaglærte personalet i barnehagene finnes det ingen tilsvarende godkjenningsordning, og dermed ikke noe krav om å fremlegge politiattest for oppholdstiden i annet land. Dette er tilfelle både for utenlandske statsborgere og norske statsborgere som har bodd en lengre periode i utlandet. Utfordringene dette reiser er ikke spesiell for barnehagesektoren, men gjelder generelt for alle sektorer som har vandelskontroll av de ansatte. Problemstillingen er drøftet i forslaget til ny politiregisterlov, som nå er til behandling i Stortinget.

Jeg vil følge behandlingen av ny politiregisterlov, men vil samtidig understreke at vurderinger av barnehageansattes egnethet ikke bare hviler på fremleggelse av politiattest. Personene vurderes gjennom ansettelsesprosessen og i prøvetiden. Videre er det bevissthet og fokus på problemstillinger rundt overgrep mot barn i barnehagesektoren, både hos barnehageeiere/arbeidsgivere og barnehagemyndighetene.