Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:528 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Staten eier mange bygg i Oslo som ikke er tilknyttet kommunens fjernvarmeanlegg.
Hvordan kan statsråden bidra til at staten tar i bruk miljøvennlig vannbåren varme der det er mulig?

Begrunnelse

Fjernvarmevirksomheten i Oslo er et viktig bidrag til å redusere luftforurensning og klimagassutslipp. Årlig representerer fjernevarmevirksomheten en reduksjon i oljeforbruket i byen på 50 millioner liter. I tillegg reduseres f.eks. NOx-utslippene med en mengde tilsvarende utslipp fra 60 000 biler. I tillegg til reduserte utslipp til luft, reduserer fjernvarme behovet for lagring og transport av fyringsolje.
Oslo kommune har to kommunale fjernvarmeanlegg som leverer miljøvennlig energi som i hovedsak er basert på avfallsforbrenning. Kommunen har kartlagt oppvarmingen i alle kommunale bygg, avdekket hvor det finnes oljekjeler som kan saneres og jobber nå aktivt med å erstatte disse med fjernevarme. Målet er at alle kommunale nybygg og bygg som totalrehabiliteres over 250 m2 skal ha vannbåren varme.
Staten eier mange bygg i Oslo. Energiforbruket i fire av kommunens sykehusbygg representerer alene mer enn 65 000 000 kWh. Staten bør følge kommunens eksempel og sørge for at statlige byggherrer tar i bruk fjernvarme ved nybygging og rehabilitering.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Staten har i mange år stilt krav om at statens bygninger skal oppføres med radiatorsystemer og vannbåren varme, jf. kongelig resolusjon av 14.09.98 ’Krav om energifleksible varmesystemer i statlige bygg, samt i private bygg som oppføres for utleie til staten’. Svært mange statlige bygg er derfor tilrettelagt for tilkobling til fjernvarmeanlegg gjennom radiatorsystemer.

For å kunne koble seg til fjernvarmeanlegg er man i tillegg avhengig av at det aktuelle bygget ligger plassert i rimelig nærhet til fjernvarmeanlegg. Det er det ikke alle bygninger som gjør.

Jeg kan ikke uttale meg på vegne av alle statens eiendomsforvaltere, men

Statsbygg, som sorterer under mitt ansvarsområde, har som utgangspunkt at alle bygninger skal kobles til fjernvarme så fort dette er praktisk mulig, forutsatt at energiprisen er konkurransedyktig. Statsbygg har derfor mange eiendommer som er koblet til fjernvarmenettet i Oslo. Slik fjernvarmenettet er utbygget i dag, opplyser Statsbygg at det kun er ytterligere to eiendommer som kan kobles til uten store problemer. Den ene er den gamle kunsthøgskolen i Oslo sentrum. Her er tilkobling på trappene. Den andre eiendommen gjelder Bredtvet kompetansesenter. Da Statsbygg for noen år tilbake forespurte om tilkobling på vegne av bruker, var ikke tilbudet konkurransedyktig. Dette vil imidlertid bli undersøkt på nytt.

For landet som helhet er nå om lag én million kvadratmeter bygningsmasse under Statsbyggs forvaltning koblet til fjernvarmeanlegg. Dette utgjør 40 pst. av den eiendomsmasse Statsbygg forvalter. Tatt i betraktning at Statsbygg forvalter eiendom en rekke steder i landet der det per i dag ikke finnes fjernvarmeanlegg, så anses dette som en høy andel koblet til fjernvarme.

Jeg er for øvrig også kjent med at Universitetet i Oslo, som forvalter sin egen bygningsmasse, i stor grad er koblet til fjernvarmeanlegget i hovedstaden. Det gjelder både sentrumsbygningene og hele campusområdet på Blindern.