Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:529 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Kan statsråden forsikre om at utviklingen av geotermisk energi er innenfor Regjeringens satsing på fornybar energi blant annet gjennom strategien Energi-21?

Begrunnelse

Ifølge Wikipedia er 99 % av jorden varmere enn 1000°C. Denne varmen representerer et stort potensiale for å produsere ren, stabil og CO2 fri energi. Mange steder gjøres også dette fordi det er kort veg ned. Island er et slikt eksempel der vannet bokstavlig talt koker i jordoverflaten.
I Norge, samt i mange andre land må man ned til 4-5000 meters dyp for å hente ut varmen. Dette gjør det teknologisk krevende og kommersielt vanskelig å benytte denne energien. Teknologien er derfor ikke utviklet enda.
Norge har verdensledende kompetanse på brønnborringsteknologi. Dette gjør at vi kan ha et fortrinn. Hvis teknologimiljøene lykkes, kan dette bli en ny industri for Norge.
Strategien Energi-21 skal henge sammen med den norske energipolitikken og bygge opp under de hovedmål myndighetene har satt for satsingen på FoU innenfor energisektoren.
Da jeg deltok på møte med NHO Buskerud 18. januar og fikk en orientering om planene, var det noe usikkerhet geotermisk energi var en teknologi som var godt nok forankret i Energi-21.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen er opptatt av at geotermisk energi skal være en del av satsingen på fornybar energi. Geotermisk energi har en sentral plass i en av innsatsgruppene under Energi21 som nå er under etablering. Olje- og energidepartementet støtter tre geotermiske prosjekter gjennom RENERGI-programmet i Norges forskningsråd. Det er bevilget 11 mill. kroner til disse prosjektene. Enova har gitt tilsagn om 28 mill. kroner i støtte til ett geotermisk prosjekt. Videre er departementet i ferd med å melde Norge inn i det internasjonale energibyråets (IEA) samarbeidsavtale innenfor geotermisk energi ”IEA Geothermal Implementing Agreement”.

Geotermisk energi har fått økt oppmerksomhet den senere tid, blant annet gjennom etableringen av ”Norsk senter for dyp geotermisk energi”. Senteret er et samarbeid mellom 17 forskningsinstitutter og industriaktører. Jeg synes det er positivt å se at det nå er så mye aktivitet rundt geotermisk energi.