Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:530 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 01.02.2010 av justisminister Knut Storberget

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Vil justisministeren øke varetekts- og soningskapasiteten i Vestlandsregionen ved snarest å bygge nytt fengsel på Haugalandet?

Begrunnelse

Fra politiet i Haugaland og Sunnhordland opplyses det at forbrytere som begår alvorlig kriminelle handlinger blir sluppet fri fordi det ikke finnes varetektsplasser, eller at man unnlater å pågripe av samme grunn.
Politiet på Haugalandet har kun 18 sonings- og varetektsplasser i sitt distrikt med 130 000 innbyggere og bruker derfor store ressurser på å transportere fanger over hele landet for at både varetektsfengsling og soning kan gjennomføres. Nå opplever man at situasjonen er så prekær at verken ledige varetekts- eller soningsplasser finnes.
Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag om nytt fengsel på Haugalandet. Det svarte ministeren nei til og begrunnet dette med at det nye fengselet i Halden skulle ha kapasitet og ivareta at problemet med manglende varetekts- og soningskapasitet ble løst. Men den kapasiteten de nye 251 plassene ved Halden fengsel vil gi synes allerede nå å være for liten i forhold til behovet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i tråd med løftene i Soria Moria-erklæringen økt kapasiteten i kriminalomsorgen. I perioden fra 2006 til i dag, er det etablert nær 400 nye fengselsplasser, innført prøveordning med elektronisk kontroll tilsvarende 130 plasser og opprettet flere behandlingsplasser i institusjon (§12-soning). Dette har ført til at soningskøen nå anses å være avviklet. I Kriminalomsorgen region sørvest, som omfatter Agderfylkene og Rogaland, er det i perioden etablert 59 nye fengselsplasser og innført prøveprosjekt med elektronisk kontroll i Rogaland. Tiltakene har bidratt til at soningskøen i Agderfylkene og Rogaland går mot null - pr. 26.01.2010 sto det bare 47 dommer i kø for å sone ubetinget fengselsstraff i Agderfylkene og Rogaland. Alle dommene har fått fastsatt dato for straffegjennomføring.

Det har vært en sterk økning i bruken av varetekt i den senere tid, både nasjonalt og i Region sørvest. Dette skyldes blant annet at Regjeringen som lovet i Soria Moria-erklæringen har styrket politiet og økt politikraften. Det er innført nye virkemidler som bruk av DNA som har ført til mer effektiv etterforskning. I 2009 var det i gjennomsnitt 799 varetektsinnsatte i fengslene mot 730 i 2008. Hittil i januar har det i gjennomsnitt vært over 900 varetektsinnsatte. Selv om fengslene og politiet gjør en meget god innsats for å løse kapasitetsutfordringene, blir noen varetektsinnsatte sittende for lenge i politiarrest og varetektsinnsatte har blitt løslatt på grunn av mangel på varetektsplasser. Halden fengsel åpner med 251 plasser i 2010. Fengslet øker varetektskapasiteten i Østlandsområdet og vil dempe presset på varetektsplasser over hele landet. Varetektssituasjonen forventes å være krevende frem til Halden fengsel åpner.

De siste års kapasitetsutvidelser og køsituasjonen gjør det mindre aktuelt med et nytt fengsel på Haugalandet. Jeg vil også minne om at bygging av nye fengsler er tidkrevende. Byggeperioden for Halden fengsel har vært nær 4 år, i tillegg kommer planlegging og prosjektering. Bygging av nytt fengsel på Haugalandet er derfor ingen løsning på de midlertidige kapasitetsutfordringene frem til Halden fengsel tas i bruk. Justisdepartementet følger behovet for fengselskapasitet nøye og har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan. Strukturen i Region sørvest, herunder Haugesund fengsel, vil bli vurdert i forbindelse med planen.

Justisdepartementet har som målsetting å øke bruken av åpen soning. Fengsler med lavere sikkerhet kan i enkelte tilfeller benyttes til varetekt innenfor de rammer og restriksjoner som er satt av domstolen eller påtalemyndigheten. Et viktig satsningsområde i forbindelse med oppfølging av St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) er å øke bruken av alternative straffereaksjoner og gjennomføringsformer. Dette bidrar til å frigjøre plasser til varetekt og øke kvaliteten i straffegjennomføringen.

Jeg kan forsikre stortingsrepresentanten om at varetektsutfordringene har meget høy prioritet i departementet og er kriminalomsorgens hovedutfordring i 2010. Det er satt av 20 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for at kriminalsorgen skal kunne stille plasser til rådighet for politiet som forutsatt og unngå soningskø frem til Halden fengsel er i full drift, jf. Innst. 6 S (2009-2010). Tiltakene består blant annet av midlertidige kapasitetsutvidelser og økt varetektsandel i enkelte fengsler, utvidelse av elektronisk kontroll i Rogaland og Oslo og fremskyndet oppstart av 56 plasser til varetekt ved Halden fengsel fra mars 2010. Tiltakene følges opp med økt bemanning. I tillegg opprettholdes høy kapasitetsutnyttelse i fengslene og fengslene skal prioritere å stille plasser til rådighet for varetekt.

Jeg har ellers merket meg at verken Fremskrittspartiet eller de andre partiene på Stortinget foreslo å bevilge midler til ny fengselskapasitet og dermed økt varetektskapasitet på Haugalandet eller i landet for øvrig i sine forslag til statsbudsjett for 2010.