Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:533 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): 21. januar ble et NSB-tog fra Kongsvinger til Eidsvoll stående fast i Romeriksporten i over to timer. I denne perioden var det ikke strøm i toget, det var mørkt, det var kaldt, og informasjonssystemet virket ikke. Mange passasjerer opplevde situasjonen som svært ubehagelig.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre rutiner for evakuering slik at en liknende situasjon ikke oppstår igjen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil påpeke at hensynet til passasjerenes og de ansattes sikkerhet alltid må ha høyeste prioritet innen jernbanedriften i Norge. Selv om ingen passasjerer kom til skade som følge av hendelsen, ser jeg på hendelsen som alvorlig. Departementet har derfor i etterkant vært i kontakt med Jernbaneverket, NSB og Statens jernbanetilsyn.

Etter hva jeg får opplyst, var det mange sammenfallende uheldige forhold som bidro til at det tok altfor lang tid å evakuere togsettet. Jernbaneverket har informert om at flere tog på strekningen var en medvirkende årsak til at det tok for lang tid å få gjennomført evakuering og fjerning av det togsettet som hadde problemer. Evakuering på en dobbeltsporet strekning krever helt spesielle sikkerhetstiltak og evakuering i tunnel er ekstra utfordrende.

Jernbaneverket og NSB skal nå evaluere denne hendelsen. Beredskapsplanene skal gjennomgås, og om nødvendig skal nye tiltak for forbedring av rutinene iverksettes. Det eksisterer i dag en avtale mellom Jernbaneverket og NSB om ”Redningstog i Østlandsområdet” og denne avtalen vil naturligvis gjennomgås, for å se om det kan være rutiner eller aktiviteter som kan bedres.

Statens Jernbanetilsyn har bedt Jernbaneverket og NSB om en orientering om hendelsen og en sikkerhetsmessig vurdering av hvordan hendelsen ble håndtert, herunder hvordan informasjon ble videreformidlet og om evakueringen kunne vært forsert om det hadde vært nødvendig.

Jeg vil be om å bli holdt orientert om resultatene av de evalueringer og oppfølgende aktiviteter som gjennomføres. Det er avgjørende at de reisende fortsatt skal kunne føle seg trygge når de reiser med tog.