Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:534 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har flere ganger hevdet at CO2-rensing på Kårstø ikke ble bygget fordi det ikke har hensikt å rense et gasskraftverks om står stille (TU 4309). Undertegnede har derimot hevdet at regjeringens renseløfte ikke ble realisert fordi det var urealistisk i utgangspunktet. Nå har gasskraftverket på Kårstø vært i operasjon over lengre tid.
Fastholder statsråden sin forklaring på hvorfor CO2-renseanlegg ikke er bygget, og hvor lenge må anlegget eventuelt være i kontinuerlig drift før det vedtas rensing?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Bakgrunnen for arbeidet med CO2-håndtering på Kårstø har vært å redusere CO2-utslipp fra en av Norges største utslippskilder. Regjeringen startet derfor i 2006 arbeidet med å planlegge CO2-håndtering ved gasskraftverket som da var under bygging på Kårstø. Etter at NVE samme år la fram en rapport med beskrivelse av tekniske, økonomiske og framdriftsmessige forhold ved et anlegg for fangst og lagring av CO2 på Kårstø, ble det høsten 2007 iverksatt en internasjonal anbudskonkurranse for levering av et CO2-fangstanlegg tilknyttet Naturkrafts gasskraftverk. Gassnova fikk i januar 2008 ansvar for gjennomføringen av denne anskaffelsesprosessen med frist for ferdigstillelse av et investeringsgrunnlag høsten 2009. NVEs utredning og Gassnovas planleggings- og forberedelsesarbeid gir et grundig underlag for etablering av anlegg for CO2-fangst på Kårstø.

Selv om gasskraftverket på Kårstø nå er i drift, har kraftverket vært ute av drift i en stor del av tiden siden klargjøringen for kommersiell kraftproduksjon i desember 2007. Følgelig har CO2-utslippet blitt lavere enn forventet. Lavere CO2-utslipp fra gasskraftverket vil imidlertid ikke redusere kostnadene ved å bygge et fullskala CO2-fangstanlegg. Dersom gasskraftverket også i årene framover får et ujevnt driftsmønster, vil et fangsanlegg ha en tilsvarende begrenset klimaeffekt.

Regjeringen besluttet på denne bakgrunn å stanse anskaffelsesprosessen for leveransen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø til man har et klarere bilde av driftsmønsteret ved gasskraftverket, jf. St. prp. nr. 67 (2008-2009). Samtidig vurderes en mulig integrasjonsløsning av gasskraftverket og gassterminalen på Kårstø. Gassco og Gassnova gjennomfører nå en utredning som omfatter tekniske, miljømessige, sikkerhetsmessige, kommersielle og avtalemessige forhold ved en mulig integrasjonsløsning.

Det legges til grunn at Gassnova og Gassco innen utgangen av februar skal rapportere til Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet om resultatene fra denne utredningen. Regjeringen vil i etterkant av denne rapporteringen komme tilbake til den videre oppfølgingen av CO2-håndtering på Kårstø.