Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:535 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norge er nå verdens 2. største gasseksportør, en posisjon vi kan være stolt av. For å sikre en balansert videreutvikling av næringen bør man ha en strategi for bransjen. IEA anslår at EU vil måtte øke sin gassimport betydelig de neste tiårene. Samtidig har gassforbruket gått uventet mye ned i EU som følge av finanskrisen. Utviklingen innen produksjon av skifergass kan bety vesentlig økt konkurranse og pressede priser i gassmarkedet.
Hvilke forventninger og ønsker har statsråden vedr. fremtidig norsk gassalg til EU?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er riktig, som bemerket i spørsmålet, at gassetterspørselen i EU som følge av finanskrisen har opplevd et betydelig fall. Den samme utviklingen ser vi i andre deler av verden. I tillegg er det globale tilbudet av gass økende, blant annet på grunn av økt utvinning av ukonvensjonell gass i USA og økt LNG produksjon. Som en følge av en relativt lav etterspørsel og et relativt høyt tilbud, er nå spotprisene på gass under press. Spotprisene er forventet å forbli under press så lenge ubalansen mellom gassetterspørsel og –tilbud vedvarer. Ansvaret for avsetningen av norsk gass ligger hos de kommersielle aktørene. Jeg forventer at selskapene også håndterer den utfordrende markedssituasjonen og optimaliserer verdien fra salget av norsk gass.

Det er imidlertid ventet at gassetterspørselen i Europa, så vel som globalt, tar seg opp igjen i takt med den økonomiske innhentingen etter krisen. I tillegg vil EU-landenes egenproduksjon av gass falle. Dermed vil EUs behov for gassimport øke betydelig de neste årene.

Majoriteten av gassvolumene fra Norge selges på langsiktige gassalgskontrakter, og kun en mindre andel selges uten kontraktstilknytning i spotmarkedet. Dette gir forutsigbarhet i gassleveransene. I 2009 eksporterte Norge om lag 100 mrd. Sm3 gass. Vår evne til å produsere og transportere naturgass skal sikre at Norge forblir en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa. Jeg forventer derfor en viss økning i norsk gassalg fram mot 2020.