Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:541 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 01.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Statsministeren uttalte 10. desember 2009 at Norge vil "øke det finansielle bidraget til den afghanske hæren og politiet til totalt 110 millioner amerikanske dollar for perioden fra 2010 til 2014."
På hvilken måte, sammenliknet med hvilke tidligere offentliggjorte bevilgninger, mener statsministeren at dette utsagnet medfører riktighet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er bred internasjonal enighet om at det er viktig å bidra til kapasitetsbygging innen sikkerhetssektoren i Afghanistan for å sette afghanske myndigheter i stand til i større grad å overta ansvaret for egen sikkerhet. Det legges opp til en betydelig økning i de afghanske sikkerhetsstyrker de neste årene, også i Nord-Afghanistan. I tråd med de politiske føringer som blant annet ble lagt i Faryab-strategien, vil den norske innsatsen innen sikkerhetssektoren i tiden fremover bli dreid ytterligere i retning av opplæring, veiledning og samarbeid i felt med den afghanske hæren og det afghanske politiet. Fra norsk side vil vi i enda større grad enn tidligere arbeide for at den afghanske hæren (ANA) og det afghanske politiet (ANP) blir styrket gjennom økt kompetanse og kapasitet, slik at ansvaret for sikkerheten kan overføres til afghanske myndigheter så snart de er rede.

Kunngjøringen i desember 2009 om å bidra med 110 millioner amerikanske dollar (USD) til den afghanske sikkerhetssektoren i perioden 2010-2014, er viktig i denne sammenheng. Støtten for 2010 på 30 mill. USD, fordelt på 20 mill. USD til ANA og 10 mill. USD til ANP, ble kunngjort på NATO-toppmøtet i april 2009. For årene 2011-2014 tar Regjeringen sikte på å foreslå at det samlet bevilges om lag 80 mill. USD til den afghanske sikkerhetssektoren. Økningen i støtten til sikkerhetssektoren er en klar politisk markering av at Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til å øke afghanernes evne til å ivareta egen sikkerhet. Dette innebærer at kapasitetsbygging i den afghanske sikkerhetssektoren har høy prioritet innenfor den norske innsatsen i Afghanistan.

Regjeringen tar sikte på at 60 mill. USD av det totale bidraget på 110 mill. USD skal gå til ANA. Støtten vil bli kanalisert gjennom ”ANA Trust Fund”, som er et flergiverfond som er opprettet for å støtte oppbyggingen av den afghanske hæren. Norge har vært en stor bidragsyter til styrkingen av ANA, både med militært personell og gjennom økonomiske bidrag til ”ANA Trust Fund”. Det er allerede utbetalt 20 mill. USD til ”ANA Trust Fund” for i år over Forsvarsdepartementets budsjett. De resterende 40 mill. USD til ”ANA Trust Fund” planlegges utbetalt i tidsrommet 2011-2014 (dvs. 10 mill. USD årlig).

Videre tar Regjeringen sikte på å bidra med 10 mill. USD årlig til opplæring av det afghanske politiet (ANP) fra og med 2010 og fram til 2014. Bidraget vil bli kanalisert gjennom ”Law and Order Trust Fund Afghanistan” (LOTFA) som er et flergiverfond som har som formål å bygge opp og styrke afghansk politi. Fondet er administrert av FNs utviklingsprogram (UNDP). Bidraget til politiopplæring for inneværende år vil bli finansiert innenfor den totale bistandsrammen til Afghanistan på 750 mill. kroner.

Rammene for den norske sivile innsatsen i Afghanistan for neste år og videre framover er ennå ikke fastlagt og vil bli presentert for Stortinget i de årlige budsjettproposisjonene. Regjeringen er i ferd med å sluttføre en gjennomgang av Norges samlede engasjement i Afghanistan – både sivilt og militært.

Konklusjonene fra denne gjennomgangen vil bli presentert for Stortinget i min utenrikspolitiske redegjørelse om Norges engasjement i Afghanistan 9. februar i år.

(Se forøvrig også mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 542 (2009-2010)).