Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:545 (2009-2010)
Innlevert: 26.01.2010
Sendt: 26.01.2010
Besvart: 01.02.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Konkurransetilsynet har bare levert 1 marginovervåkingsrapport fra meierisektoren, mens det var forutsatt halvårlige rapporter. Rapporten viste 14 av 46 enkeltprodukter med for lav bruttomargin. Tilsynet velger å se hele produktgrupper under ett og vil ikke foreta ytterligere kontroll. Konkurranse i meierisektoren er betinget av å kunne konkurrere på enkeltprodukter.
Mener statsråden det da er i tråd med mandatet å vektlegge så sterkt resultater fra produktgrupper når tilsynet erklærer stopp i overvåkingen?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I tildelingsbrevet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Konkurransetilsynet for 2008 ble tilsynet bedt om å overvåke pris- og marginutviklingen i markedene for meieriprodukter. På denne bakgrunn etablerte tilsynet en overvåkingsordning i meierisektoren, med virkning fra 1. januar 2008. Begrunnelsen for å gi tilsynet oppgaven var bl.a. at landbruksmyndighetenes etterregningsordning i markedsordningen for melk ble opphevet. Denne ordningen medførte korrigerende utbetalinger i ettertid på nærmere vilkår.

Konkurranselovens bestemmelser, som er grunnlaget for Konkurransetilsynets arbeid med meierimarkedet, er mindre detaljert og konsentrerer seg om en konkret vurdering av konkurranseskade innen de rammer som er utviklet gjennom rettspraksis. Det har ikke vært vurdert å gjeninnføre etterregningen eller regulering som innebærer godkjenning eller fastsetting av produktpriser innen næringen, men endringene i landbruksmyndighetenes reguleringer innebar et særskilt behov for å følge opp tilsynet med konkurransen i markedene for meieriprodukter. Det var dette generelle behovet som departementet ga uttrykk for i tildelingsbrevet for 2008. Departementet har ikke gitt Konkurransetilsynet nærmere retningslinjer for hvordan overvåkingen av pris- og marginutviklingen skal skje. Det ligger klart innefor tilsynets eget faglige ansvar å vurdere dette knyttet til håndhevingen av konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har opplyst at det i ordningen beregnes om Tines bruttomarginer for utvalgte enkeltprodukt er tilstrekkelig høye til at selskapet får dekket samtlige foredlingskostnader. For de produktene som prises så lavt, at ikke samtlige foredlingskostnader er dekket, undersøker tilsynet hva dette skyldes. Årsaken kan for eksempel være tidsavgrensede rabatter, kostnadsreduksjoner som ikke er blitt rapportert eller lignende forhold.

Dersom det ikke avdekkes slike forklaringer, foretar tilsynet en nærmere undersøkelse. Mulige virkninger av Tines prisatferd vurderes i et bredere perspektiv. Det er da nødvendig å plassere hvert enkelt produkt som har en negativ margin, inn i et mulig relevant marked, som i de fleste tilfeller består av mer enn ett produkt. Konkurransetilsynet tar etter en samlet vurdering stilling til om det etter dette er grunnlag for å undersøke nærmere om det foreligger konkurranseskadelig marginskvis.

Ordningen innebærer at Tine etterskuddsvis for hvert halvår rapporterer informasjon om kostnads- og inntektsdata til Konkurransetilsynet, og at tilsynet evaluerer denne informasjonen. Hovedgrunnen til at en periode på et halvt år er valgt, er at prisatferden normalt må ha pågått en stund for at det skal kunne oppstå konkurranseskadelige virkninger.

Konkurransetilsynet har opplyst at første rapporteringsperiode ble avsluttet 1. juli 2008, og Tine rapporterte pris- og kostnadsdata til tilsynet høsten 2008. Etter dette har Tine rapportert pris- og kostnadsdata halvårlig, som forutsatt. Tall for andre halvår 2008 ble rapportert i august 2009, mens tall for første halvår 2009 ble rapportert i november 2009.

Konkurransetilsynet valgte i juni 2009 å publisere en offentlig rapport som redegjorde for innholdet i ordningen, og tilsynets foreløpige vurderinger av Tines prisatferd. Tilsynet har opplyst at det om kort tid vil foreligge en offentlig rapport som redegjør for overvåkingen andre halvår 2008. Tilsynet har videre opplyst at det løpende vil vurdere behovet for ytterligere offentlig rapportering i fremtiden.

Stortingsrepresentant Svein Flåtten viser til at det var forutsatt halvårlige rapporter. Det er grunn til å presisere at dette gjelder den rapporteringsperioden som Konkurransetilsynet har pålagt Tine å innrapportere data til tilsynet. Det ligger ikke i ordningen at tilsynet nødvendigvis skal gå ut med halvårige rapporter til offentligheten.

Jeg har for min del ikke noe å bemerke til Konkurransetilsynets håndtering av overvåkningsordningen. Den gjør at Konkurransetilsynet får et betydelig informasjonsgrunnlag, slik at det raskere vil kunne komme i gang med å behandle eventuelle klager over Tines atferd, eller av eget tiltak innlede nærmere undersøkelser av selskapet i forhold til om det har skjedd brudd på konkurranselovens bestemmelser, bl.a. forbudet mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. Tilsynet har en selvstendig rolle i håndhevingen av konkurranselovens forbudsbestemmelser, og som nevnt innledningsvis ligger det også klart innenfor tilsynets eget faglige ansvar å utforme overvåkningsordningen.