Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:546 (2009-2010)
Innlevert: 26.01.2010
Sendt: 26.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I forbindelse med St.meld nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) bestemte Regjeringen at man skulle starte en åpningsprosess rundt Jan Mayen. Arbeidet med åpningsprosessen er igangsatt.
Hvor stor pågang har statsråden hatt fra oljeselskap som anser Jan Mayen som et interessant område, og hvor store ressurser har Oljedirektoratet fått tildelt for å følge opp dette arbeidet og hvilke milepæler er definert i fremdriften på arbeidet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg vil først takke stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad, for å stille et spørsmål som berører et sentralt punkt i oljepolitikken. Tilgang til nytt leteareal står i sentrum for opprettholdelsen av den fremtidige aktiviteten og den langsiktige verdiskapningen på sokkelen. Et tidsanslag for en prosess som strekker seg fra oppstart av en åpningsprosess og frem til produksjonsstart, ligger i området 15 år eller mer. Dette betyr at vurderinger som tas i 2010 vil kunne få en eventuell oppstart av produksjon først i 2025 eller senere.

Stortingets og Regjeringens beslutning om igangsettelse av en åpningsprosess i havområdene på norsk side ved Jan Mayen må ses i sammenheng med det langsiktige perspektivet som kreves for en videreutvikling av de gjenværende ressursene på norsk sokkel.

Regjeringen skriver i St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet følgende:

”Regjeringen går inn for å starte en åpningsprosess i havområdet på norsk side ved Jan Mayen med sikte på tildeling av konsesjoner. Første steg i denne prosessen er å kartlegge ressursgrunnlaget for petroleum og miljøverdiene i dette området nærmere, og å gjennomføre en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet. Basert på resultatene fra konsekvensutredningen vil regjeringen ta stilling til aktivitetsrammene.”

Videre står det i Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) følgende:

”Komiteen slutter seg til de forvaltningsprinsipper som fremkommer i St.meld. nr. 37 (2008–2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet, hvor formålet er å legge til rette for verdiskaping og sameksistens mellom de enkelte næringer gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i Norskehavet. Samtidig skal økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold bevares. Komiteen støtter tilnærmingen med at forvaltningen skal være kunnskaps- og økosystembasert.”

Siden fremleggelsen av forvaltningsplanen for Norskehavet har jeg som Olje- og energiminister markert oppstarten på åpningsprosessen for Jan Mayen ved å arrangere seminar og befaring av øya. I denne forbindelse fikk jeg samlet de sentrale ressurspersonene, fagmiljøene, miljøorganisasjoner og myndigheter til å se på ulike problemstillinger knyttet til dette spørsmålet.

Det legges nå opp til en prosess som vil bestå av to hovedelementer, geologisk kartlegging og konsekvensutredningen. Dette er et omfattende arbeid, og departementet ønsket derfor å knytte til seg en ressursperson med særskilt kompetanse på konsekvensutredninger. Som et resultat engasjerte departementet en faglig koordinator etter en lovpålagt anbudsrunde i fjerde kvartal 2009.

I fortsettelsen har Olje- og energidepartementet hatt innledende møter med faglig koordinator hvor det har blitt diskutert videre fremdrift og timeplan for prosessen. Anbefalingene går i retning av at det i første halvår 2010 bør igangsettes en forstudie. Hensikten er å presentere en oppdatert oversikt over dagens kunnskap om Jan Mayen og omkringliggende havområder med hensyn til naturressurser og ulike miljøparametere.

Forstudien vil danne grunnlaget for utarbeidelse av et formelt utredningsprogram og avklare omfanget på innholdet, behovet for feltstudier og timeplan for arbeidet.

Når det gjelder områdene vest i Norskehavet ved Jan Mayen er det gjort få undersøkelser, kunnskap om ressurspotensialet er mangelfullt og det finnes svært lite geodata fra dette området.

Kartleggingen av ressurspotensialet for petroleum vil skje i regi av Oljedirektoratet. Arbeidet innebærer at Oljedirektoratet gjør en avklaring av ressurspotensialet gjennom geologisk kartlegging og innsamling av 2D-seismikk i de norske havområdene ved Jan Mayen. Når det gjelder kartlegging av miljøverdiene i området vil forstudien og program avklare dette nærmere. Den faglige koordinatoren vil i denne sammenheng knytte til seg sentrale fagmiljøer og forskningsinstitusjoner.

Formålet med ressurs- og miljøkartleggingen er å styrke kunnskapen om dette området gjennom økt geofaglig- og miljøfagligforståelse av områdene. Dette må ses på som et ledd i den vedtatte åpningsprosessen.

I denne sammenheng vil jeg nevne at det er norske petroleumsmyndigheters ansvar å vurdere petroleumspotensialet i alle norske havområder. Dette er en viktig oppgave, hvor myndighetene er satt til å forvalte petroleumsressursene på en forutsigbar, langsiktig og bærekraftig måte. En åpningsprosess ved Jan Mayen må derfor ses i sammenheng med denne oppgaven.

Det forventes fremtidig aktivitet i havområdene ved Jan Mayen. Island har gjennomført en åpningsprosess med sikte på tildeling av konsesjoner på Islandsk side av havområdene ved Jan Mayen. Åpningsprosessen resulterte i at Islandsk del av Jan Mayen- ryggen ble utlyst gjennom en konsesjonsrunde i 2009. Denne konsesjonsrunden fokuserte på områder som grenser opp mot norsk kontinentalsokkel. I denne omgang ble runden avsluttet uten tildelinger i dette området, men videre aktivitet er til vurdering.

Begrenset data og lite kunnskap om petroleumsressursene i havområdene ved Jan Mayen innebærer at det er myndighetene som gjør det første kartleggingsarbeidet. En gjennomføring av datainnsamling er nødvendig for å nærmere kartlegge petroleumsressursene i dette området. Først når dette er gjennomført vil vi kunne vurdere interessen fra industrien.

Når det gjelder avsetning av midler til Oljedirektoratets kartleggingsarbeid vil jeg på vanlig måte måtte vise til budsjettprosessen og behandlingen av budsjettene. Vi vil få en endelig avklaring når resultatet fra budsjettprosessene foreligger.