Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:547 (2009-2010)
Innlevert: 26.01.2010
Sendt: 26.01.2010
Besvart: 29.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvordan vurderer statsråden reglene rundt bruk og besittelse av kontanter i fengsler opp mot problematikken rundt bruk og omsetting av narkotiske stoffer under soning?

Begrunnelse

Straffegjennomføringslovens forskrift § 3-19 sier at

"Innsatte har ikke adgang til å bruke private midler til eget behov i fengselet, med mindre lokalt nivå gir særskilt tillatelse til det".

I følge kriminalomsorgens nettsider tillater noen fengsler besittelse av kontanter under soning, mens noen fengsler tillater at besøkende tar med kontanter til den innsatte, men at disse må leveres til vakten før besøket finner sted.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Departementet har pr. i dag ikke opplysninger som tyder på at regelverket eller praktiseringen av dette bidrar negativt i arbeidet med å forhindre bruk og omsetting av rusmidler i kriminalomsorgens enheter. Det følger av reglene at den enkelte enhet selv kan beslutte om innsatte kan gis tillatelse til bruk og besittelse av kontanter eller ikke. Enhetene skal kontinuerlig vurdere den risiko som er knyttet til en slik praksis. Dette har medført at enkelte enheter har funnet det nødvendig å avvikle ordningen som tillater innsattes tilgang til en begrenset mengde kontanter mens andre tillater dette.

For å få en bedre oversikt over utfordringer og tiltaksbehov innen rusmiddelområdet, har Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i årets tildelingsbrev til kriminalomsorgens regioner bedt om at det utarbeides en analyse som omfatter en vurdering av rusmisbrukets omfang, herunder innsmugling, omsetning og bruk av illegale midler. Videre skal analysen inneholde en beskrivelse av kontrolltiltakene som er iverksatt eller planlegges iverksatt i hver enkelt enhet, som følge av gjennomgangen. Ved behov skal regionene utarbeide en handlingsplan. Analyse og eventuell handlingsplan skal oversendes KSF i forbindelse med rapportering pr. første tertial 2010.