Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:549 (2009-2010)
Innlevert: 26.01.2010
Sendt: 27.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Mennesker opplever å ikke få den hjelpen de trenger etter nakkeskade. I behandling av Innst. S. nr. 353 (2008-2009) i Stortinget 16. juni 2009 uttaler Helse- og omsorgsministeren at han har gitt Helsedirektoratet oppdrag å etablere dialog mellom fagfolk og pasientorganisasjoner knyttet til diagnostisering, adekvat behandling og forsikring for pasienter med alvorlig nakkeskade.
Har det på bakgrunn av denne dialogen og ICF-kodeverk blitt utviklet retningslinjer som sikrer bedre tilbud til disse pasientene?

Begrunnelse

I Prop. 1 S (2009-2010) HOD gjør regjeringen rede for hvordan de har fulgt opp vedtak nr. 484 16. juni 2009. Det vises til at innføring av kodeverket ICF kan være et tilleggsverktøy til kodeverk ICD 10 koder, for å sikre oversikt over et samlet hjelpebehov for pasienter med nakkeskade. Det vises til at Helsedirektoratet deltar i et nordisk samarbeid omkring koder og standarder for ICF.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet vurdere om det bør utarbeides nærmere retningslinjer for kodepraksis når det gjelder nakkeskader, og i denne sammenheng vist til Vedtak nr. 484, 16. juni 2009.

Helsedirektoratet vil i samråd med representanter fra aktuelle fagmiljøer - neurologi, radiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, samt medisinsk ekspertise fra NAV, vurdere om det er grunnlag for å utarbeide veiledningsmateriell for om mulig å få en mer ensartet kategorisering av pasienter med nakkeskade. Dette arbeidet vil først og fremst være knyttet til de moderate skadene, der den faglige utfordring er knyttet til påvisning av objektive kriterier i undersøkelsesspekteret. Arbeidet er foreløpig ikke iverksatt.

Klassifikasjonssystemet ICF er et verktøy som særlig er utviklet for å beskrive pasientens funksjonstilstand, for å få et standardisert redskap med hensyn til restfunksjon, arbeidsevne, hjelpebehov med mer. Dette verktøyet er uspesifikt når det gjelder diagnosegrupper.

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport om nakkeslengassosierte nakkeskader, som ble publisert i 2006. Rapporten omhandler diagnostikk og behandling av nakkeslengassosierte skader, og er utarbeidet av en ekspertgruppe.

Det er Helsedirektoratets vurdering at pasienter med alvorlige nakkeskader blir tatt hånd om på en forsvarlig måte i Norge på linje med behandlingen som gis i land det er naturlig å sammenligne seg med. I løpet av de senere år har en fått noe bedre forståelse av hvordan man kan hjelpe disse pasientene. Den norske legeforening har etter henvendelse fra Helsedirektoratet arrangert kurs for primærlegene for å formidle denne kunnskapen, noe som kan bidra til å fremme kompetanseheving i kommunehelsetjenesten.

Når det gjelder forsikringsoppgjør, er dette et ansvar for forsikringsselskapene.