Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:551 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 27.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Mener statsråden at håndteringen av mobbesaken Namdalsavisa beskriver i sin nettutgave 26. januar er akseptabel, og viser ikke denne saken at man fra statens side bør legge større vekt på å sørge for at kommunene ivaretar barn som blir utsatt for alvorlig mobbing, og la deres interesse gå foran mobberens interesse?

Begrunnelse

Namdalsavisas nettutgave bekjentgjør 26. januar 2010 en historie om et barn i Overhalla som har blitt alvorlig mobbet i en årrekke. Foreldre og barn har ikke følt at deres uromeldinger har blitt tatt på alvor. Når barnet i fjor høst til slutt ikke orket mer var responsen fra skolen, i følge Namdalsavisa, å true med bøtlegging for manglende oppmøte. Etter noen uker skal Overhalla kommune ha kommet med et tilbud om alene undervisning i et ledig kontor i kommunens administrasjonsbygg, uten kontakt med andre elever og lærere. Når PP-tjenesten endelig ble koplet inn ble løsningen at barnet ble flyttet til en skole i en annen kommune, en løsning som tilsynelatende fungerer brukbart. Mobbingen har tilsynelatende ikke fått noen konsekvenser for elevene som står bak mobbingen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. En elev må føle trygghet og trivsel for å kunne lære og tilegne seg ny kunnskap. Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø krever en helhetlig og vedvarende innsats fra hele skolesamfunnet. Det er nødvendig med et bredt samarbeid for å forebygge og følge opp saker på dette området.

Mobbing kan ikke på noen som helst måte tolereres. Oppfølgning av mobbesaker er derfor satt høyt opp på den politiske dagsorden. Ulike tiltak må vurderes og iverksettes. Elevers psykososiale læringsmiljø vil bli fulgt opp i de nasjonale tilsynene i 2010 og 2011.

Jeg har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om den saken som representanten Tord Lien refererer til. Fylkesmannen har ikke vært involvert i saken, men har nå bedt Overhalla kommune nærmere redegjøre for alt som er skjedd i denne. Utover dette kan jeg ikke kommentere denne konkrete saken.

Jeg har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede hvilke viktige fellestrekk som finnes i alvorlige mobbesaker. Utredningen vil basere seg på hva de enkelte fylkesmennene finner ved å undersøke enkeltsaker i sine respektive fylker og resultere i forslag til ulike tiltak på lokalt og sentralt nivå. Utredningen skal foreligge innen utgangen av første halvår 2010.

Det er viktig at skolene tar det ansvaret og de forpliktelsene som skolelovgivningen gir dem. Skolene er forpliktet til å arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø der elevene kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Det er i skolene og blant elevene arbeidet mot mobbing må foregå - hver dag. Det jeg kan bidra med i denne sammenheng er å gi skolene tilgang til kunnskapsbaserte arbeidsmåter og tiltak.

Det er plikt til å varsle dersom en ansatt ved skolen blir klar over et tilfelle av mobbing. Det følger til og med en plikt til å gripe aktivt inn dersom det anses nødvendig. Skolen er videre forpliktet til å følge opp mobbesaker dersom en elev eller en forelder ber om dette. Det er straffbart å bryte bestemmelsene i opplæringslovens kap. 9A om skolemiljø. Videre er det en årlig plikt for skoleeier til å utarbeide en rapport om tilstanden i grunnopplæringen. Rapporteringen skal også omhandle læringsmiljøet. Dette gjør at skoleeiere årlig må drøfte de opplysningene som fremkommer om skolemiljøet og treffe nødvendige tiltak om dette. Det er mulig ” i særlege tilfelle” å flytte en elev til en annen skole, også en som mobber, dersom hensynet til de andre elevene tilsier det. Jeg nevner for oversiktens skyld at foreldre eller andre som har omsorg for en elev kan straffes dersom eleven blir holdt hjemme uten å ha rett til det.

Selv om det i dag langt på vei synes å være et fyllestgjørende regelverk på området, kan visse ting tyde på at det kan gjøres bedre for å fange opp de alvorlige mobbesakene. Jeg har derfor tatt initiativ til å få opplæringslovens bestemmelser på dette området vurdert, både dens muligheter og dens eventuelle begrensninger. I den sammenheng ønsker jeg også vurdert om en elevombudsfunksjon kan være et egnet virkemiddel, enten som et selvstendig organ eller som en funksjon lagt inn under et eksisterende organ.

I den nye satsingen ”Bedre læringsmiljø”, som ble lansert 4. desember 2009, presenteres kunnskapsbaserte arbeidsmåter og tiltak for hvordan hele skoleorganisasjonen kan jobbe for å sikre et godt læringsmiljø. Satsingen synliggjør det ansvaret skoleeiere, skolens ledelse og ansatte er pålagt og gir veiledning om hvordan regelverket skal forstås og etterleves. Gjennom satsingen er det også delt ut midler til lokalt utviklingsarbeid, og støtten til skoleomfattende programmer med dokumentert effekt på læringsmiljøet videreføres.

Regjeringen har også styrket opplæringen om mobbing i lærerutdanningen og skolelederutdanningen. Arbeidet mot mobbing skal være en sentral del av det nye obligatoriske pedagogikkfaget i lærerutdanningen, Pedagogikk og elevkunnskap. Kunnskap om læringsmiljø er altså et av hovedområdende i det nye nasjonale utdanningstilbudet for skoleledere og rektorer.

Elevundersøkelser viser at det store flertallet av elever ved norske skoler opplever et godt læringsmiljø. Dette faktum må imidlertid ikke bli noen sovepute og jeg kan ikke understreke sterkt nok at mobbing må tas på alvor, og at dette er et område hvor det må være absolutt nulltoleranse.