Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:554 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 27.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Nordlandsbanen er sterkt utsatt når det gjelder påkjørsel av rein og elg. Over 4000 slike påkjørsler er registrert det siste tiåret. Lokførere og togpersonell påføres også betydelige belastninger knyttet til de mange påkjørslene. Tidligere denne uka ble 12 drektige simler ihjelkjørt. Fordi Saltfjellet er landskapsvernområde, ser det ut til vernehensyn hindrer f.eks. oppsetting av reingjerder.
Hva vil statsråden gjøre for at vernehensyn og hensyn til dyr og mennesker ikke settes opp mot hverandre?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Påkjørsler av rein og elg på Nordlandsbanen er helt klart et problem. Opplysninger fra Fylkesmannen i Nordland viser at de fleste påkjørslene av rein den siste tiden har skjedd utenfor det aktuelle verneområdet. En oppsetting av gjerde i verneområdet synes derfor ikke å være det viktigste tiltaket for å redusere reinpåkjørslene. Siden det meste av påkjørslene skjer utenfor verneområder, er det behov for å finne løsninger som går ut over det virkemiddelapparatet fylkesmannen har. Fylkesmannen har derfor, ut fra sin samordningsinstruks, nylig innkalt til et møte for å samordne arbeidet for å sette i verk tiltak på kort og lang sikt med tanke på å få ned antallet reinpåkjørsler. Både reinbeitedistrikt, reindriftsagronom, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning og Saltdal kommune er innkalt til møtet, som vil bli holdt den 4. februar. Jeg håper at dette møtet kan bidra til en best mulig løsning på problemet. For øvrig er jeg kjent med at fylkesmannen 30. oktober 2009 fattet vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for oppsetting av et gjerde i Saltfjellet landskapsvernområde. Vedtaket ble påklaget til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet har ved brev av 26. januar 2010 opphevet fylkesmannens vedtak og sendt saken tilbake til fylkesmannen til ny behandling.