Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:556 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 03.02.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Lotteritilsynet har i brev henvendt seg til landets menighetsråd der de stiller spørsmål ved menighetsrådene som lotteriverdige organisasjoner i henhold til Forskrift om lotteritilsynet og lotteriforskriften § 5-1. Å frata menighetsrådene muligheten for å drive enkel lotterivirksomhet var neppe intensjonen bak lotteriloven.
Hva vil statsråden gjøre for å gi menighetsrådene mulighet for å fortsette sin enkle lotterivirksomhet?

Begrunnelse

Det bevilges penger til kirkelig fellesråd og til stillinger av kirkelig ansatte, men det frivillige arbeidet som barne- og ungdomsarbeid og andre fellesskapsbyggende tiltak må menighetene bekoste selv. Menighetene er derfor helt avhengige av gaver og innsamlede midler for å kunne drive et aktivt arbeide.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Menighetsråd står fritt til å avholde lotterier etter reglene for såkalte basarer. Basarer er mindre lotterier som avholdes innenfor et avgrenset område (f.eks. i forbindelse med en julemesse) og hvor toppgevinsten ikke har høyere verdi enn kr 8000. Hvert lodd kan ikke koste med enn kr 5.

Hovedregelen for andre lotterier er at de bare kan avholdes til inntekt for samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Etter lang tids praksis faller lotterier til inntekt for statlig virksomhet utenfor de formål som kan få lotteritillatelse. Lotterier til inntekt for aktivitet i Den norske kirke har derfor som hovedregel ikke fått lotteritillatelse.

Begrunnelse for praksisen har vært at Den norske kirke driver lovpålagte aktiviteter som skal finansieres av staten. Slik aktivitet har derfor ikke fått tillatelse til å skaffe lotteriinntekter, fordi det vil kunne svekke inntektene til lotterier fra frivillige organisasjoner.

Lotteritilsynet har i brev 16. november 2009 til departementet anbefalt å myke opp den praksisen som avskjærer lotterier til inntekt for aktivitet i Den norske kirke. Endringen som foreslås innebærer at aktivitet innenfor Den norske kirke får mulighet til å avholde såkalte meldingslotterier. Dette er lotterier med omsetning inntil kr 150 000 i året. Slike lotterier trenger ikke tillatelse (kun en melding til Lotteritilsynet), men er likevel forbeholdt frivillige organisasjoner, jf. forskrift 2000/1366 § 5-1.

Lotteritilsynet foreslår en praksisendring som vil innebære at organer i statskirken bør få avholde meldingslotterier, forutsatt at inntekten fra lotteriet ikke skal gå til rene investeringer som bygging av nytt kirkebygg, oppussing mv.

Jeg er enig med Lotteritilsynet i at forvaltningspraksis bør endres slik at organisasjoner innenfor Den norske kirke kan avholde meldingslotterier, så lenge inntekten ikke går til klare offentlige oppgaver. En slik endring vil føre til en forenkling av adgangen til å avholde meldingslotteri og være logisk og naturlig i forhold til andre lignende formål som kan avholde slike lotterier, for eksempel private trossamfunn og private skoler. Jeg tror også at en slik endring vil berolige de menigheter som har fått brev fra Lotteritilsynet om tilsynets praksis etter lotteriloven.

Jeg vil med det første gi skriftlig svar til Lotteritilsynet om at tilsynets praksis bør endres i samsvar med det som er nevnt ovenfor.