Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:557 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Bedre samsvar mellom teori og praksis er viktig for å forberede yrkesfagelevene best mulig på arbeidslivet. Tilgang til moderne utstyr er en vesentlig forutsetning for at yrkesutdanningen skal være så relevant som mulig.
Hva er status når det gjelder kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående opplæring og har departementet en strategi for utskifting av særlig kostbart utstyr?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Nødvendig utstyr i den videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar. Regjeringen er derfor opptatt av å legge til rette for gode rammevilkår for kommunesektoren. Under denne regjeringen har kommunesektoren hatt en sterk realvekst i inntektene. Regjeringen legger opp til en videre realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2010 på 8 mrd. kroner, hvorav 4,2 mrd. kroner er vekst i frie inntekter. Av veksten i de frie inntekter i 2010 fordeles 1,5 mrd. kroner til fylkeskommunene.

Landslinjene får tilskudd til utstyr over Kunnskapsdepartementets budsjett. En av hovedbegrunnelsene for statlig finansiering av landslinjer var nettopp at enkelte tilbud innenfor videregående opplæring er særlig kostbare og utstyrskrevende. Størrelsen på utstyrstilskuddet varierer noe fra år til år og var i 2009 på om lag 28 mill. kroner.

Opplæringslovens § 9-3 sier at skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel. Det betyr at skolene enten kan ha alt nødvendig utstyr på skolen, eller de kan skaffe seg tilgang til utstyr på annen måte, for eksempel ved å samarbeide med bedrifter i lokalmiljøet. Økt relevans i yrkesopplæringen er viktig bl.a. for gjennomføringen i videregående opplæring. Det er viktig at fylkeskommunen og skolene vurderer hvordan et økt samarbeid regionalt og lokalt mellom skole og arbeidsliv kan bidra til at elevene får bedre sammenheng mellom teori og praksis og videre at bedrifter og virksomheter kan være arenaer for opplæring.