Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:558 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Besvart: 02.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I debatten om Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er det reist en rekke sentrale spørsmål knyttet til kvalitetssikring og konkurransemessige forhold når det gjelder innholdet. Før jul sa statsråden seg enig i at det nye Nasjonale senteret for IKT i utdanningen bør få i oppgave å følge den videre utviklingen av NDLA.
Kan statsråden redegjøre for om det gitt et slikt oppdrag til Senter for IKT i utdanningen og ser statsråden betydningen av at dette senteret kan bidra til å kvalitetssikre NDLAs innhold og virksomhet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I St.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningen ble det slått fast at den vanlige styringsmodellen, eller arbeidsdelingen, mellom staten og opplæringssektoren også skal gjelde for arbeidet med IT i utdanningen. Denne arbeidsdelingen har vært fulgt opp i de videre handlingsplanene for IKT i utdanningen 1996-1999 og 2000-2003 og i Program for digital kompetanse 2004-2008.

Fylkeskommunene fikk fra 2007 ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Dette ble varslet i St. prp. nr. 1 (2006-2007). For å stimulere til økt bruk av digitale læremidler i videregående opplæring, ble det i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett for 2006 bevilget 50 millioner kroner til kjøp og utvikling av digitale læremidler. Midlene skulle fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 18 av de 19 fylkeskommunene valgte selv å samarbeide om en felles søknad, en søknad som har resultert i prosjektet NDLA.

NDLA er fylkeskommunenes eiendom. Kunnskapsdepartementet gir ikke tilskudd til læremiddelutvikling gjennom NDLA i dag.

Vi har ikke i dag noen godkjenningsordning for læremidler fra forlag eller fra andre produsenter. Arbeidsdelingen mellom staten og sektoren tilsier videre at Senter for IKT i utdanningen ikke skal gå inn og kvalitetssikre læremidlene som fylkeskommunene produserer gjennom NDLA. NDLA er allerede evaluert av Rambøll Management Consulting etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet.

Senter for IKT i utdanningen har derimot et ansvar for å bidra til kvalitet i digitale læremidler generelt. I resultatmålene for senteret for 2010 står det blant annet at senteret skal utarbeide forslag til retningslinjer for kvalitet i digitale læringsressurser.

Videre vil det være naturlig at Senter for IKT i utdanningen følger utviklingen og utnyttelsen av digitale læringsressurser internasjonalt og nasjonalt i tråd med senterets hovedmål om økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen. Senteret skal identifisere behov for og undersøke bruk av digitale læringsressurser i grunnopplæringen. Dette skal også omfatte forholdet mellom elevers bruk av IKT, deres valg og utvikling av læringsstrategier og læringsutbytte.

Et velfungerende læremiddelmarked med både digitale og trykte læremidler av høy kvalitet er viktig for en god grunnopplæring. Det er mange tunge aktører som er opptatt av utviklingen av læremiddelmarkedet generelt og av NDLA spesielt. Selv om staten ikke skal kvalitetssikre innholdet i læremidler, er det naturlig at både Kunnskapsdepartementet og Senter for IKT i utdanningen er oppdatert om utviklingen i markedet og sørger for god dialog både med fylkesmennene og andre om disse spørsmålene også i framtiden.