Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:559 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 04.02.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): I Romerikes Blad 23. januar refereres utestengelse av en person med gyldig ledsagerbevis, fra et skisenter. Fra virksomhetens side opplyses det om mange tilfeller med falske ledsagerbevis, og at dette utgjør et problem.
Hvor mange tilfeller man er kjent med av forfalskning av ledsagerbevis, og hvilke sanksjoner en har overfor de som forfalsker?

Begrunnelse

I Romerikes blad 23. januar vises det til at en person med funksjonsnedsettelser ble nektet adgang for ledsager til et skisenter, til tross for fremvisning av gyldig ledsagerbevis, og til tross for at skisenteret hadde tiltrådt ordningen med ledsagerbevis. Årsaken til at beviset ikke ble godkjent var utformingen av selve dokumentet, som skilte seg fra den utforming skisenteret ellers var vant med, som fulgte veiledende retningslinjer gitt av (Akershus) fylkeskommune.
Ledsagerbeviset er ikke et lovpålagt tilbud som kommunene må utstede, men en frivillig ordning kommunene kan tilsluttes. På lik linje er de retningslinjer som fylkeskommunene gir, veiledende, og kommunene kan i teorien utforme beviset på den måten de selv finner fornuftig.
Eksemplet fra Romerikes Blad viser at dette i enkelte tilfeller kan medføre usikkerhet for den virksomheten som skal innvilge ledsageradgang, og i verste tilfelle at personen med funksjonsnedsettelser stenges ute fra aktiviteter den ellers ville hatt adgang til.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Departementet har ingen registrering over forfalskede ledsagerbevis som er oppdaget. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede, som informerer og veileder om ledsagerordningen, opplyser at de ikke har fått noen tilbakemeldinger om forfalskning av ledsagerbevis. Dette kan selvsagt likevel skje og vil sannsynligvis da bli rapportert til den hjemkommune hvor beviset er utstedt.

Misbruk av kort vil kunne medføre inndragning av kortet. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede har ikke kjennskap til at noen kommuner har innført andre sanksjoner.

Forfalsking av ledsagerbevis eller bruk av falske ledsagerbevis vil under visse omstendigheter kunne være straffbart. Det er straffbart å forfalske et dokument eller anskaffe falsk dokument for å benytte det på en straffbar måte, jf. straffeloven § 185 annet ledd. Bruk av forfalskede dokumenter er også straffbart, se straffeloven § 182 og § 183. Bruk av forfalskede dokumenter for å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, kan straffes som bedrageri, jf. straffeloven § 270, jf. § 183.

Det er også straffbart å bruke andres bevitnelser eller legitimasjonspapirer for å tilvende seg eller andre en fordel, se straffeloven § 372 annet ledd.

Falske dokumenter kan beslaglegges inntil rettskraftig dom foreligger, jf, straffeprosessloven § 203, og deretter inndras, jf. straffeloven § 35.