Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:560 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 05.02.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Ordningen med ledsagerbevis for mennesker med funksjonsnedsettelser er en frivillig ordning, hvor kommunene utsteder bevisdokument for ledsagere. Fra fylkeskommunene gis det veiledende retningslinjer om utformingen av ledsagerbevisene.
Hvor mange kommuner er det som følger disse veiledende retningslinjene for ledsagerbevis?

Begrunnelse

I Romerikes blad 23. januar vises det til at en person med funksjonsnedsettelser ble nektet adgang for ledsager til et skisenter, til tross for fremvisning av gyldig ledsagerbevis, og til tross for at skisenteret hadde tiltrådt ordningen med ledsagerbevis. Årsaken til at beviset ikke ble godkjent var utformingen av selve dokumentet, som skilte seg fra den utforming skisenteret ellers var vant med, som fulgte veiledende retningslinjer gitt av (Akershus) fylkeskommune.
Ledsagerbeviset er ikke et lovpålagt tilbud som kommunene må utstede, men en frivillig ordning kommunene kan tilsluttes. På lik linje er de retningslinjer som fylkeskommunene gir, veiledende, og kommunene kan i teorien utforme beviset på den måten de selv finner fornuftig.
Eksemplet fra Romerikes Blad viser at dette i enkelte tilfeller kan medføre usikkerhet for den virksomheten som skal innvilge ledsageradgang, og i verste tilfelle at personen med funksjonsnedsettelser stenges ute fra aktiviteter den ellers ville hatt adgang til.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Ledsagerbevis er en frivillig ordning som skal kompensere for utgifter mange personer med nedsatt funksjonsevne får som følge av ledsagerbehov. Ledsager skal gå gratis og ordningen omfatte bl.a. kino, teater, konserter, museer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og transport.

Ledsagerbevis kan brukes i hele landet på alle steder som aksepterer ordningen. Det er den enkelte kommune som vedtar å innføre ordningen med ledsagerbevis.

Det er utarbeidet veiledende retningslinjer for ordningen av Fylkeskommunene (de fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede) og Statens råd for likestiling av funksjonshemmede. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede gir informasjon om de veiledende retningslinjene og deres inntrykk er at kommunene følger retningslinjene, men at fortolkningen kan variere.

Det foretas ikke noen regelmessig registrering av hvilke kommuner som har etablert ledsagerordningen. Etter det jeg kjenner til er det gjort tre undersøkelser/evalueringer av ordningen. I Rogaland fylke (2004), i Akershus fylke (2004) og av Asplan Viak på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (2008). Den siste ser primært på bruken av ledsagerbevis i transportsektoren.

De to fylkesrapportene konkluderer med at dette er en god og for samfunnet rimelig ordning som betyr mye for de få personene som bruker den. Det er en ordning som gir større frihet og mer glede.

Asplan Viaks undersøkelse angir at nær 80 % av kommunene, som dekker ca. 90 % av befolkningen, har innført ledsagerbevis. De anslår at på landsbasis er det mellom 21 000 og 27 500 brukere av ordningen.