Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:562 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 28.01.2010
Besvart: 05.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Den siste tiden har det vært alt for mange togforsinkelser, særlig i østlandsområdet. Jernbanen trenger en skikkelig forbedring. NHO la nylig frem en rapport som viser at ved hjelp av statlig regulering og prosjektorganisering har vi muligheten til å redusere byggetiden for nytt dobbeltspor Oslo-Ski betraktelig. Vi har allerede sett at dette er effektivt innenfor veisektoren.
Vil statsråden vurdere å benytte prosjektorganisering, slik at dobbeltsporet Oslo-Ski, kan ferdigstilles inne 2015?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: ”Nytt dobbeltspor Oslo-Ski er et av de største jernbaneprosjektene i nyere tid, og mange spørsmål må utredes før prosjektet er byggeklart. Prosjektet vil gi store effekter for togtrafikken både lokalt, regionalt og mot utlandet. Det nye dobbeltsporet vil gi store positive effekter, men i byggeperioden kan et så stort anlegg potensielt gi negative konsekvenser for mennesker, natur og miljø. Samferdselsdepartementet er opptatt av at Jernbaneverket skal sikre en forutsigbar byggeperiode med kontroll over kostnader, fremdrift og konsekvenser for omgivelsene.

Prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski er i Nasjonal transportplan 2010-2019 planlagt gjennomført med oppstart i 2013/14 og med ferdigstilling i 2018/19. Prosjektet vil bli finansiert over en egen post (post 31), adskilt fra de øvrige jernbaneprosjektene (på post 30) på statsbudsjettets kapittel 1350 Investeringer i linjen. Det er lagt opp til en byggeperiode på ca. 5-6 år, noe som anses anleggsmessig rasjonelt for et prosjekt av denne størrelsesorden. For å sikre en forsvarlig og demokratisk planprosess, er det behov for ytterligere 3-4 års planlegging før anleggsarbeidet kan igangsettes. Blant annet er det svært viktig å gjennomføre grundige grunnundersøkelser slik at en ikke støter på unødige overraskelser underveis. Den nye togstrekningen har høy tunnelandel og det er viktig at riktig drivemetode, profil og trasering velges. God planlegging er svært sentralt for å lykkes, og det er nok av eksempler på tunnelprosjekter som har blitt satt i gang for tidlig. I tillegg vil innføringen mot Oslo S bli utfordrende både plan- og gjennomføringsmessig, bl.a. i forhold til kultur- og fornminner.

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski er et svært høyt prioritert prosjekt. Ut fra de opplysninger jeg har i dag, kan jeg ikke se at det er forsvarlig eller grunnlag for å forsere prosjektet ut over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2010-2019.”